Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo, Siilinjärvi

Hankkeen kuvaus

Yara suunnittelee Siilinjärven kaivoslouhoksen laajentamista joko avaamalla uuden Jaakonlammen louhoksen tai laajentamalla nykyistä Särkijärven louhosta sen länsilaajennuksella. Yaran mukaan suunnitelmien tarkoituksena on turvata Siilinjärven kaivoksen toiminta nykylaajuudessa (rikastettava malmi 11 milj. t/v ja rikasteen valmistus 1 milj. t/v) aina vuoden 2035 loppuun saakka perustuen uusiin kaivossuunnitelmiin, jotka pohjautuvat vuosina 2012-2015 tehtyihin täydennyskairauksiin. YVA-menettelyn kohteena olevassa hankkeessa tarkastellaan louhinnan lisäksi sivukivien läjittämisen eri vaihtoehtoja, rikastushiekka-alueen korottamista sekä vesialtaan patojen korottamista. Jaakonlammen louhoksen avaaminen edellyttäisi myös nykyisin käytössä olevan Jaakonlammen kiertovesialtaan kuivattamista sekä järjestelyjä kaivoksen vesienjohtamisessa.

Hankkeen vaihtoehdot

Arviointiselostuksessa esitetyt hankevaihtoehdot ovat muuttuneet ja tarkentuneet arvioinnin yhteydessä ohjelmavaiheessa esitetyistä vaihtoehdoista. Selostuksessa arvioitavat toteutusvaihtoehdot ovat:

VE0: Uusia laajennuksia ei tehdä. Suunnitelmien mukaan louhinta nykyisellä Saarisen louhoksella päättyy vuonna 2022. Toiminta Särkijärven louhoksella jatkuu kunnes nykyiset sivukivialueet täyttyvät.

VE1: Särkijärven louhoksen pohjoispuolelle avataan uusi Jaakonlammen louhos, jolla louhinta aloitetaan vuoden 2022 aikana. Louhinta aloitetaan alueen keskivaiheilta ja tästä edetään joko pohjoiseen tai etelään. Louhinnan edetessä etelään yhdistyy Jaakonlammen louhos myöhemmin Särkijärven louhokseen. Vaihtoehto edellyttää Jaakonlammen kuivatusta ja muutoksia kaivoksen vesienjärjestelyssä. Yksi vesienjärjestelyn vaihtoehdoista sisältää Pitkänlammen ottamisen kaivoksen vesikiertoon. Sivukivien osalta avataan uusi Jaakonmäen sivukivialue, jonka lakikorkeus tulee olemaan tasolla + 210 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Lisäksi käytössä olevia sivukivialueita korotetaan (Itäläjitys tasolle + 220 m mpy ja Ansanmäki tasolle + 225 m mpy). Mustin rikastushiekka-alue läjityskorkeutta nostetaan tasolle + 230 m mpy ja rikastushiekka-alueen pohjois- ja itäosien patoja korotetaan tasolle + 175 m mpy sekä vesialtaan pato korotetaan tasolle + 142 m mpy.

VE2: Kuten vaihtoehto VE1, mutta sivukivet sijoitetaan nykyisille sivukivialueille. Tällöin Ansanmäen läjityskorkeus nousee tasolle + 230 m mpy ja Itäläjityksen korkeus nousee tasolle + 240 m mpy. Lisäksi Ansanmäen läjitysaluetta laajennetaan pohjoisen suuntaan.

VE3: Jätetty pois vaihtoehtotarkastelusta arviointiselostuksessa.

VE4: Malmintuotantoon otetaan Särkijärven louhoksen läntinen osa (ns. länsilaajennus). Sivukivet sijoitetaan nykyisille sivukivialueille, mutta Ansamäen aluetta myös laajennetaan pohjoisen suuntaan. Ansanmäen lakikorkeudeksi tulee + 230 m mpy ja Itäläjityksen lakikorkeudeksi tulee + 240 m mpy. Rikastushiekka-alueen muutokset toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1. Vesienkäsittelyyn tai johtamiseen ei tule muutoksia.

Arviointiselostus

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 3.11.2016 klo 10.47, päivitetty 15.6.2018 klo 8.40