YIT Infra Oy:n Malmgårdin kiviainesalue, Loviisa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa on kyse kaksiosaisen kiviainesalueen laajentamisesta Loviisan kaupungin Malmgårdin kylässä Myrskyläntien (tie 167) varressa.

Hankealueen läntisessä osassa (Sora-Malmgård) harjoitetaan soranottoa ja itäisessä osassa (Kallio-Malmgård) kalliokiviaineksenottoa voimassa olevien ympäristö- ja maa-aineslupien turvin. Hankkeessa sekä soranottoa- että kallionottoa on tarkoitus laajentaa.

Hankealueelta otettavaa kiviainesta toimitetaan Kaakkois- ja Etelä-Suomen asfaltti- ja betoniasemille sekä muuhun infrarakentamiseen. Alueen kalliokiviaines on korkeatasoista ja siitä tehdään ainoastaan korkeampiluokkaisia jalosteita lähinnä ratasepeliksi ja asfalttimassojen raaka-aineeksi. Etelä-Suomen alueella on vain vähän kallioalueita, joista on saatavilla vastaavanlaatuista kiviainesta.

Hankkeen vaihtoehdot

 • Vaihtoehto 0. Soran ja kalliokiviaineksen ottaminen nykyisten lupien mukaisessa laajuudessa. Soranottoa jatketaan kiinteistöllä Sora-Malmgård vuoteen 2025 saakka voimassaolevan maa-aineslain mukaisen luvan mukaisesti siten, että ottamisalue on 10,5 hehtaarin laajuinen, otettavan aineksen kokonaismäärä 470 000 m3, vuosittain otettava määrä on enintään 50 000 m3 ja alin ottotaso on +31,5 m (N60).
 • Vaihtoehto 1. Soran ja kalliokiviaineksen ottamisalueiden laajentaminen sekä vuosittain otettavan ainesmäärän kasvattaminen. Soranottoaluetta kiinteistöllä Sora-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön. Ottamisalueen ja tien väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys tien keskilinjasta mitattuna. Ottamisalueen ja tien väliin jätetään suojapuusto. Alimman ottotason ja ylimmän havaitun pohjavedenpinnan väliin jätetään vähintään 4 m paksuinen suojakerros maa-ainesta. Alin ottotaso on +31,5 m (N60). Otetun aineksen murskausta ja vesiseulontaa jatketaan.

  Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön. Alin ottotaso on nykyisen luvan mukainen +24 m (N60) ja otettavan aineksen määrä on 3 900 000 m3. Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan ja alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema.

  Ottamisalueen ja tien väliin jätetään vähintään 30 m suojaetäisyys tien keskilinjasta mitattuna. Ottamisalueen ja itäpuoleisten peltojen väliin sekä ottamisalueen ja tien 167 väliin jätetään suojapuustoa.

 • Vaihtoehto 2. Soran ja kalliokiviaineksen ottamisalueiden laajentaminen, vuosittain otettavan ainesmäärän kasvattaminen sekä kalliokiviaineksenottoalueella ottotason syventäminen. Vaihtoehdossa VE2 soranotto toteutetaan kuten vaihtoehdossa VE1.

  Kalliokiviaineksen ottamista kiinteistöllä Kallio-Malmgård laajennetaan niin, että se kiinteistön rajoihin ja tiehen nähden jätettäviä suojavyöhykkeitä lukuun ottamatta kattaa koko kiinteistön. Lisäksi ottotaso alennetaan sekä nykyisellä että laajennusalueella tasolle -6 m (N60). Kalliokiviaineksen murskausta jatketaan ja alueelle on lisäksi mahdollista sijoittaa siirrettävä asfalttiasema.

  Kallion louhinta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle. Louhinnan aikana louhosta pidetään kuivana pumppaamalla. Louhinnan jälkeen louhos täyttyy osittain vedellä.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 30.10.2018 klo 14.43, päivitetty 3.1.2019 klo 13.00

Julkaisija: