Hyppää sisältöön

Vuorelan kiviaineksenotto, Siilinjärvi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Vuorelan kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 126 kt)

Vuorelan kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 4,3 Mt)

Liite 1 Vuorelan kiviaineishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (pdf, 447 kt)

Liite 2 Vuorelan kiviaineishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (pdf, 1,9 Mt)

Liite 3 Vuorelan kiviaineishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (pdf, 1,9 Mt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Vuorelan kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 65 kt)

Vuorelan kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 4,2 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 348 kt)

Hankkeen kuvaus

Hanke sijaitsee Siilinjärven kunnassa Vuorelan teollisuusalueella, valtateiden 5 ja 17 itäpuolella. Hankealueelta Siilinjärven kirkonkylään on matkaa noin 12 kilometriä sekä Kuopion keskustaan noin 9 km ja kuntien rajalle noin 0,8 - 1,0 km. Hankkeen lähtökohtana on muodostaa hankealueelle Vuorelan teollisuusalueen laajennusalue. Hankealuetta ollaan kaavoittamassa teollisuus-, liike-, toimisto- ja varastokäyttöön ja hanke on tarpeen kaavan mukaisen maankäytön mahdollistamiseksi. Kiviainestenottotoimintaan kuuluvat pintamaiden poisto, kallion louhinta poraamalla ja räjäyttämällä, kivien rikotus ja murskaus, maa- ja kiviainesten välivarastointi alueella sekä niiden kuljetukset käyttökohteeseen. Louhinta-alueilta poistetaan kalliopintaa verhoileva maapeite. Poistettavia pintamaita on yhteensä noin 150 000 m³ktr. Suunnitelman mukainen louhinta-alue on pinta-alaltaan noin 4,7 ha ja louhittava kiviainesmäärä yhteensä 509 000 m³ktr. Hankealueelta louhitaan kalliota kiviaineksen kysynnän mukaan, arviolta noin 100 000 – 250 000 m³ktr vuodessa. Toiminta-aika on arviolta noin 2-5 vuotta.

Arvioitavat vaihtoehdot


Hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta. Hankealueella ei tehdä suunniteltua maa- ja kiviaineksien ottoa. Alueelle ei myöskään rakenneta valmisteilla olevan asemakaavan mukaista Vuorelan teollisuusalueen laajennusta ja tehdä siihen liittyvää teollisuus-, liike- toimisto- ja/tai varastorakentamista. Alueen käyttö säilyy nykyisellään ja hankealue jää kehittymään metsätalousmaana. Lähialueilla tehtävissä maarakennustöissä tarvittava maa- ja kiviaines otetaan ja kuljetetaan muualta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Suunnitelmien mukainen toiminta. Hankealueelta otetaan maa- ja kiviaineksia suunnitelmien mukaisesti. Maa- ja kiviainesten otto tehdään noin 2-3 vuoden kuluessa. Ottotoiminnan päätyttyä alueelle rakennetaan valmisteilla olevan asemakaavan mukaisesti Vuorelan teollisuusalueen laajennus ja alueet otetaan teollisuus-, liike- toimisto- ja/tai varastokäyttöön.
  • Vaihtoehto 0+ (VE0+): Suunnitelmien mukainen toiminta, hitaampi aikataulu. Asemakaava-alueen toteuttaminen vaatii alueen louhimista, joten alue tullaan luultavasti joka tapauksessa louhimaan jollakin aikavälillä Vuorelan teollisuusalueen laajennuksen käyttöön. Vaihtoehtoina 0+ tarkastellaan asemakaava-alueen louhintaa, joka tehdään pidemmällä ajanjaksolla (4-8 vuotta). Hankealueelta otetaan maa- ja kiviaineksia suunnitelmien mukaisesti ja kiviainekset toimitetaan kunakin ajankohtana käynnissä oleviin soveltuviin rakennuskohteisiin. Louhintojen jälkeen alue otetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön, joko vaiheittain taikka koko kaava-alueen louhintojen valmistuttua. Vaihtoehtoa VE0+ voidaan pitää hanke-alueen nykytilan kehittymistä kuvaavana vaihtoehtona. Hanke näin toteutettuna ei olisi suuruudeltaan YVA-asetuksessa mainittuja kokorajoja suurempaa, eikä edellyttäisi YVA-menettelyä.
Julkaistu 23.2.2010 klo 8.00, päivitetty 13.6.2013 klo 9.05