Voimajohdon rakentaminen Yllikkälä - Huutokoski, Joroinen - Lappeenranta

Hankkeen kuvaus

Voimajohtohankkeen tarkoituksena on vahvistaa sähkönsiirtoyhteyksiä Kaakkois-Suomesta pohjoiseen vahvistamalla valtakunnallista kantaverkoa. Kantaverkon vahvistusta tarvitaan Kymenlaakson sähkön-tuotannon lisääntyessä kun alueelle suunnitellut uudet voimalaitoshankkeet valmistuvat ja teollisuuden sähköntuonti Venäjältä toteutuu. Nykyinen kantaverkko ei kestä merkittävää tuotannon ja tuonnin lisäystä ilman verkkovahvistuksia. Laadittujen teknisten verkkoselvitysten perusteella Kymenlaakson verkkoa on vahvistettava mm. 400 kV:n voimajohdolla välillä Yllikkälä-Huutokoski.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Arviointiohjelmassa esitetään 400 kV:n voimajohto sijoitettavaksi pääosin nykyisten 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohtojen viereen niiden itäpuolelle, jolloin nykyinen johtoalue levenisi noin 35 metrillä ja joissakin yksittäisissa kohdin omalle johtoalueelleen, jolloin maastokäytävän leveydeksi tulisi 62 metriä.

Esitetyn päävaihtoehdon lisäksi esitetään tarkasteltaviksi päävaihtoehdosta eroavia reittivaihtoehtoja, jotka kiertävät Konijärven luonnonsuojelualueen Mikkelin kaupungin alueella ja Juvan kunnan alueella sijaitsevan Natura 2000-verkostoon ehdotetun Iso-Huppion soiden-suojelualueen (2 vaihtoehtoa).

Arviointiselostus

Julkaistu 5.3.1997 klo 8.00, päivitetty 7.9.2020 klo 12.12