Vinsanvuoren jätteenkäsittelykeskus, Ruovesi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus:

Jätteenkäsittelykeskukseen otetaan vastaan ja käsitellään kaupan ja teollisuuden jätettä, rakennus- ja purkujätettä, toimistojätettä sekä asumisessa syntyvää tai siihen rinnastettavaa jätettä sekä puhtaita ja pilaantuneita maa-aineksia, tuhkaa ja asbestijätettä yhteensä 580 000 tonnia vuodessa. Jätteistä erotellaan materiaalina tai kierrätyspolttoaineena hyödynnettävät jätteet ja biojäte. Lajittelussa muodostuva biojäte kompostoidaan alueella, ja hyötykäyttöön kelpaamaton jäte loppusijoitetaan alueelle. Loppusijoitusalueita rakennetaan kotitalouksien jätemäärät mukaan lukien joko 377 tonnin vuotuiselle täyttömäärälle joko 30 vuodeksi tai ilman kotitalouksien jätteitä 322 000 tonnille 60 vuoden tarvetta vastaavasti yhteensä noin 2 miljoonaa kuutiometriä. Alueelle ei sijoiteta ongelmajätteitä. Alueen väkevät jätevedet johdetaan viemärillä kunnan jätevedenpuhdistamolle. Loppusijoitusalueiden louhinta ajoittuu vuosille 2005 - 2045, ja louhinnassa syntyvä maa-aines jalostetaan ja myydään maanrakentamiseen. Loppusijoitusalueen täyttökorkeus  nousee 5 metriä Vinsanvuoren lakea korkeammalle. Jätekuljetuksiin käytetään nykyistä tieyhteyttä.

Arvioitavat vaihtoehdot:

0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta, ja jätteenkäsittelykeskukselle haetaan toinen sijoituspaikka.

Vaihtoehto 1: Jätteenkäsittelykeskus toiminnot sijoitetaan Vinsanvuoren 15 hehtaarin suunnittelualueelle, Ruhalan kylään Murasuon entisen kaatopaikan pohjoispuolelle:loppusijoitusalueiden louhinta ja kiviaineksen murskaus, jätteiden vastaanottoasema, lajittelulaitossekä varasto- ja käsittelykentät, biojätteen kompostointi, pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyt, tuhkan käsittely ja loppusijoitusalueet sekä jätevesin esikäsittelyt.

 

Julkaistu 20.1.2005 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 15.16

Julkaisija: