Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Kouvola, Valkeala, Anjalankoski

Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kaipiainen, Kouvola, Valkeala, Anjalankoski

 

Hankkeen kuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Kymenlaaksossa Kouvolan, Anjalankosken ja Valkealan kuntien alueella.

Tarkasteltava valtatien 6 osuus kulkee Kouvolan ja Kaipiaisten taajaman välillä. Kouvolan ja suunnittelualueen keskiosassa sijaitsevan Utin taajaman välinen osuus valtatiestä on Kouvolan seudun vilkkaimmin liikennöity kaupunkialueiden ulkopuolinen tie.

Valtatien 6 suunnitteluosuus sisältyy liikenne- ja viestintäministeriön esityksen mukaiseen runkotieverkkoon. Nykyinen tie ei täytä runkotielle asetettuja vaatimuksia. Huono liikenneturvallisuus on suunnitteluvälillä valtatien suurin ongelma. Lisäksi tiellä on leveys-, nopeustasopuutteita sekä niistä johtuvia sujuvuusongelmia.

Valtatien 6 parantamiselle on määritelty seuraavat tavoitteet valtakunnallisella, seudullisella ja paikallisella tasolla

Valtakunnalliset tavoitteet

 • Valtatie 6 tieosa Tykkimäki ? Kaipiainen täyttää runkotieverkolle asetetut laatutavoitteet siten, että kasvavat turvallisuus ja sujuvuusongelmat merkittävästi vähenevät
 • Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Hankkeen hyödyt suhteessa kustannuksiin on optimoitava liikenteen ja tienpidon kannalta mahdollisimman tehokkaasti
 • Valtakunnallisesti merkittävä pohjavesialue suojataan ja pohjaveden pilaantumisriski pienenee
 • Seuraavat valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet:
 • Toimiva aluerakenne
 • Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
 • Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
 • Toimivat yhteysverkostot ja energia -huolto

Seudulliset tavoitteet

 • Valtatie 6 luo turvallisen ja sujuvan seudullisen ajoneuvoliikenteen yhteyden
 • Seutu- ja maakuntakaavoituksen mukaiset tavoitteet toteutuvat
 • Tieratkaisu on toteuttamiskustannuksiltaan mahdollisimman edullinen, tavoitetilanteessa keskikaiteellinen neli-/kolmikaistainen tie. Tavoitetilanteeseen on voitava edetä tarvittaessa vaiheittain.

Paikalliset tavoitteet

 • Tien parantamisesta aiheutuvat ympäristöhaitat torjutaan (esim. pohjavesi) ja kasvavan liikenteen aiheuttamat haitat hallitaan ja vähennetään
 • Hankkeen toteuttaminen turvaa Utin helikoptereiden päätukikohtapäätöksen mukaisen varuskunnan toiminnan ja kehittymisen
 • Hankkeen toteuttaminen tukee kuntien maankäytön suunnittelua ja toteutusta
 • Hanke aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa kiinteistöjen omistajille
 • Paikallisten järjestöjen ja kuntien edustajat pitivät tärkeimpinä tavoitteina seuraavia (työpaja 15.3.2006 Utin koululla):
 • Liikenteen aiheuttamat haitat hallitaan ja vähennetään (melu, asumisviihtyvyyden väheneminen)
 • Liikenneturvallisuutta parannetaan
 • Tiestä aiheutuvat ympäristöhaitat torjutaan (mm. pohjavesi)
 • Hankkeen toteuttaminen tukee kuntien maankäytön suunnittelua ja toteutusta
 • Hanke aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa maanomistajille, asukkaille ja elinkeinojen harjoittamiselle

Ympäristövaikutusten arviointiin esitetään neljä toteutusvaihtoehtoa.

 • Vaihtoehto 0, ei toimenpiteitä
 • Vaihtoehto 0+, nykyisen tiestön pienet parannustoimenpiteet
 • Vaihtoehto VE1, nykyisen tien parantaminen
 • Vaihtoehto VE 2, radanvarsivaihtoehto
 • Vaihtoehto VE 3, lentokenttävaihtoehto
 • Arviointiohjelma (pdf, 1,7 Mt) saapunut: 11.4.2006
  karttaliite1,karttaliite 2,karttaliite 3,karttaliite 4,karttaliite5 (kartat pdf, 2,7 Mt)
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 13.4 - 5.5.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 5.6.2006
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Valkealan kunnan virastossa Kustaa III tie 10, Kouvolan kaupungintalolla Torikatu 10, Anjalankosken kaupungintalolla Keltakankaantie 5,  Utin kirjastossa Opintie 1 Utti ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa Kauppamiehenkatu 4 Kouvola.
 • Yleisötilaisuus: 26.4.2006 klo 17.00-19.00  Valkealassa Utin koululla (Opintie 1)
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 19.6.2006

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 13.29, päivitetty 5.6.2019 klo 7.55