Valtatien 12 parantaminen välillä Jokue - Suvioja, Iitti, Kuusankoski

Hankkeen kuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Kymenlaaksossa Iitin ja Kuusankosken kuntien alueella. Lahden ja Kouvolan välinen tieosuus on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta ongelmallinen. Turvallisuutta heikentävät erityisesti runsas raskas liikenne sekä paikoin tien kapeus ja rajalliset ohitusmahdollisuudet. valtatie12 osuus Uusikylä-Jokue  ympäristövaikutusten arviointi valmistui toukokuussa 2005.

Nyt käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan valtatien 12 linjausta välillä Iitin Jokue ja Kuusankosken Suvioja.  Valtatien suunnittelulla tähdätään liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen.

Valtatien 12 parantamiselle on määritelty seuraavat tavoitteet kansainvälisellä, valtakunnallisella, seudullisella ja paikallisella tasolla

Kansainväliset ja valtakunnalliset tavoitteet

 • Kehitetään Länsi-Suomen ja Kaakkois-Suomen välille tasoltaan runkoverkon laatutason täyttävä valtatieyhteys.
 • Vähennetään liikennekuolemia ja henkilövahinko-onnettomuuksia merkittävästi pääteille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
 • Parannetaan tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennustettavuutta.
 • Otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.
 • Pyritään yhteiskuntataloudellisesti optimaaliseen kokonaisratkaisuun

Seudulliset tavoitteet

 • Kehitetään tieverkkoa ja valtatien liittymäratkaisuja siten, että ne parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen saavutettavuutta ja tukevat Kausalan yhdyskuntarakenteen suunnitelmallista kehittymistä.
 • Parannetaan paikallisen auto- ja kevyen liikenteen turvallisuutta erityisesti Kausalan taajamassa.
 • Minimoidaan valtatien aiheuttamat ympäristöhaitat (melu, tärinä, päästöt ja estevaikutus) sekä haitat maankäytölle.
 • Turvataan elinympäristön viihtyisyys, terveellisyys, turvallisuus ja toimivuus ottamalla huomioon alueen luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön sekä suojelukohteiden arvo ja erityispiirteet.
 • Varmistetaan joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja turvalliset yhteydet pysäkeille.

Ympäristövaikutusten arviointiin esitetään neljä toteutusvaihtoehtoa, joiden osalta tutkitaan lisäksi alavaihtoehtoja.

 • Vaihtoehto 0, nykyinen tielinjaus ja siihen jo toteutettavaksi päätetyt toimenpiteet
 • Vaihtoehto 0+, lievennetään nykyisen tien ongelmia parannustoimenpitein
 • Vaihtoehto VE1, Kausalan pohjoispuolelle sijoittuvat linjaukset (1a, 1b, ja 1c)
 • Vaihtoehto VE 2, Kausalan eteläpuolelle sijoittuvat linjaukset (2a, 2b ja 2c)

Käsittely

 • YVA-ohjelma on esitelty yleisötilaisuudessa 13.9.2006 Iitin lukiossa, Anttilantie 2.
 • Arviointiohjelma (pdf, 9 Mt) saapunut: 26.9.2006
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 3.10.-1.12.2006
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 1.12.2006
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Iitin kunnan virasto (Rautatienkatu 20, Kausala, Kuusankosken kaupungintalo Valtakatu 33, Kuusankoski), Iitin kunnan kirjastossa (Kausansaarentie 3, Kausala) sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa (Kauppamiehenkatu 4, Kouvola).
 • Yhteysviranomaisen lausunto (pdf): 21.12.2006
 • Kuulutus arviointiselostuksesta 20.11.2007 - 18.1.2008
  Yleisötilaisuus 4.12.2007 klo 17.30 alkaen Iitin lukion auditorossa, Anttilantie 2, Kausala
 • Arviointiselostus (pdf, 5 Mt), liite (pdf, 3 Mt)
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (pdf) :12.3.2008

 

Julkaistu 12.3.2008 klo 8.00, päivitetty 5.6.2019 klo 10.16