Hyppää sisältöön

Valtatie 5 parantaminen välillä Päiväranta-Vuorela, Kuopio

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta annettu 31.5.2002

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta annettu 31.5.1995

Hankkeen kuvaus

Hanke sijaitsee Kuopion pohjoispuolella, noin neljä kilometriä keskustasta pohjoiseen, alkaen Päivärannan eritasoliittymästä jatkuen noin kuuden kilometrin matkan Toivalan-Vuorelan yhdystien liittymään. Tiejakso on sekaliikennetie, jonka molemmilla puolilla onmoottoritieosuudet. Tiejakson liikennemäärä vuonna 2000 oli liki 25 0000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuosien 1996-2000 välisenä aikana suunnittelualueella tapahtui 61 liikenneonnettomuutta.

Valtatien välittömässä läheisyydessä, sen itäpuolella sijaitsee Kuopio-Iisalmi rautatie. Vesiliikenteen pääväylä Varkaus-Iisalmi risteää Päivärannan pohjoispuolella, jossa on avattava läppäsilta. Liikennekaudessa sillan avauksia kertyy 230 - 540.

Arvioitavat vaihtoehdot

Tielaitoksen keskushallinto teki hankepäätöksen 10.6.1993 valtateiden 5 ja 17 parantamiseksi välillä Kuopio-Riistavesi. Päätöksen mukaan valtatie 5 parantaminen välillä Päiväranta-Vuorela tulee toteuttaa vaiheittain ja varautua tien muuttamiseen moottoritieksi.

Kuopion tiepiiri (nykyisin Savo-Karjalan tiepiiri) käynnisti yleissuunnitelman laatimisen Päiväranta-Vuorela tieosuudelle hutikuussa 1993. Suunnittelun tavoitetasoksi asetettiin moottoritietasoinen ratkaisu. Suunnittelutyössä päätettiin kokeiluluonteisesti soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä valmisteilla olleen lain ympäristövaikutusten arvioinnista mukaisesti (lakiluonnos 24.3.1993). YVA-lain voimaantultua (1.9.1994) arviointiohjelmaa tarkennettiin ja Pohjois-Savon ympäristökeskus kuuli keväällä 1995 kuntia ja keskeisiä yhteistyötahoja arviointiohjelmasta ja sen muutoksista.

Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa arviointiohjelmasta 31.5.1995. Arviointiohjelman mukaisesti vaihtoehtoina tutkittiin; 0+ (pienet parannustoimenpiteet), matala siltavaihtoehto (4,0 m), keskikorkeasiltavaihtoehto (8,0 m), korkea siltavaihtoehto (16,0 m) ja Kallan kanava. Vaihtoehdoista laadittiin alustavat luonnokset sekä arvioitii merkittävät ympäristövaikutukset ja tiedot koottiin luonnossuunnitelmineen väliraporttiin. Lisäksi selvitettiin moottoritien edellyttämä rinnakkaistieratkaisut. Hankkeen tavoitteita määriteltiin uudelleen syksyllä 2000. Ensimmäisen vaiheen tavoitteeksi asetettiin sekaliikennetietasoinen ratkaisu. Kuitenkin tiejakso tulee olla muutettavissa moottoritietasoiseksi rakentamalla olevaan katuverkkoon rinnakkainen tieyhteys liittymineen.

Edelleen tavoitteena on poistaa riskialtis, liikenneruuhkia aiheuttava läppäsilta, leventää pientareita ja parantaa kevyenliikenteen olosuhteita. Rinnakkaistien suunnitelmat ovat kaavoituksen varauksia varten.

  • Vaihtoehto 0+.Vaihtoehdossa nykyistä tietä (leveys 2x 7,5/8 m) parannetaan lisäämällä kolmas ajokaista molempiin suuntiin. Oikeanpuoleiset kaistat varataan hitaalle liikenteelle. Kevyelle liikenteelle rakennetaan väylä tien länsipuolelle nykyistä kauemmaksi ajoradasta. Nykyisen Päivärannan laivaväylän kohdalle rakennetaan uusi avattava kevyen liikenteen silta. Lisäksi parannetaan Päivärannan, Tikkalansaaren ja Vuorelan liittymäjärjestelyjä.

  • Siltavaihtoehdot 12 m ja 16 m. Siltavaihtoehdoissa tien poikkileikkaus on sama kuin 0+ vaihtoehdossa. Laiva- ja uittoväylä siirretään Tikkalansaaren ja Suosaaren väliin. Rautatie siirretään uuteen paikkaan ja laiva- ja uittoväylän kohdalle rakennetaan avattava silta , jonka alikulkukorkeus on 4 m ja vapaa aukko 40 m. Kevyen liikenteen tie siirretään tien länsipuolelle kauemmaksi ajoradasta, kuitenkin ajoradan viereen samalle siltakannelle. Siltavaihtoehdoissa varaudutaan rinnakkaistien toteuttamiseen ja valtatien muuttamiseen moottoritieksi. Lisäksi on huomioitu rautatien toisen raideparin toteuttamismahdollisuudet. Ympäristönvaikutusten arviointiselostuksessa siltavaihtoehtoja 12 m ja 16 metriä on verrattu 0+ - vaihtoehtoon sekä keskenään. Liikenteen ja sen vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on vuosi 2000 ja liikenne-ennustelaskelmat koskevat vuotta 2020.

Julkaistu 31.5.1995 klo 8.00, päivitetty 17.6.2013 klo 9.30

Aihealue: