Valtatien 5 osuuden Leppävirta-Kuopio kehittäminen välillä Palokangas-Humalajoki, Leppävirta

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto vt 5 Palokangas - Humalajoki -tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 112 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto vt 5 Palokangas - Humalajoki -tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 62 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 23 kt)

Hankkeen kuvaus

Valtatie 5 Helsingistä Sodankylään on valtakunnallisesti tärkeä itäisen Suomen pääväylä. Se kuuluu myös osana yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon. Valtatie 5 on ehdotettu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän mietinnössä osaksi pääteiden runkoverkkoa Helsingistä Kuopioon saakka.

Hanke sijaitsee Leppävirran kunnassa. Hankkeen eteläpää sijaitsee noin 10 km Leppävirran taajaman pohjoispuolella Palokankaan maantien 531 (Lempyy - Palokangas) liittymässä ja pohjoispää Humalajoella Kuopion eteläpuoleisen moottoritien eteläpäässä. Tiejakson pituus on noin 16,5 km. 

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja runkotien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös liikenteen ympäristölle aiheuttamien vaatimusten minimointi.

Arvioidut vaihtoehdot

Savo-Karjalan tiepiiri oli esittänyt arviointiohjelmassa, että hankkeesta aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kahdelle eri toteutusvaihtoehdolle sekä toteuttamatta jättämiselle:

  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta, vaan nykyisellä tiellä tehdään pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä.

  • Vaihtoehto A: Tielinja sijoittuu kokonaan uudelle tielinjalle nykyisen valtatie 5:n länsipuolelle kiertäen Oravikosken ja Paukarlahden taajamat.

  • Vaihtoehto B: Vaihtoehdon mukainen tielinja noudattaa vaihtoehdon A mukaista linjausta, mutta Oravikosken ohituksen osalta linjaus siirtyy lännemmäksi

Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyi tielinjanoikaisu Kotalahden kaivoksen kohdalla.

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen arviointiohjelmasta antaman lausunnon pohjalta Savo-Karjalan tiepiiri arvioi arviointiselostuksessa vaikutukset seuraaville vaihtoehdoille:

  • Vaihtoehto 0, Hanketta ei toteuteta, vaan nykyisellä tiellä tehdään pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä.

  • Vaihtoehdot C1 ja C2, Vaihtoehdot on muodostettu tarkennettuna aiemman vaihtoehdon B pohjalta. Tielinjat kiertävät Oravikosken ja Paukarlahden taajamat länsipuolitse. Vaihtoehto C1 yhtyy voimalinja käytävään Kivilahden kohdalla ja kulkee Ahvenlammen itäpuolitse. Vaihtoehto C3 ylittää Kivilahden pohjukan ja kulkee Pienen Ahvenmäen ja Ruunamäen lakialueiden halki ja yhtyy vaihtoehto C1 linjaukseen Ruunamäen pohjoispuolella.

  • Vaihtoehto D, Vaihtoehto sijoittuu 1 - 2 km etäisyydelle nykyisestä linjauksesta länteen. Kivilammen eteläpuolella linjaus on lähes sama kuin vaihtoehdoissa C1 ja C2. Vaihtoehto D kiertää Paukarlahden taajaman lännenpää kuin muut vaihtoehdot. Vaihtoehto sivuaa Vuorisenmäen itärinnettä ja kiertää Koira-ahonmäen länsipuolitse.

Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi hankkeesta vastaava on arviointimenettelyn aikana tutkinut lukuisia eri linjausvaihtoehtoja ja arvioinut niille vaikutuksia. Näille eri vaihtoehdoille on ollut yhteistä se, että ne ovat aiheuttaneet niin paljon haitallisia vaikutuksia, ettei niitä ole enää otettu mukaan lopulliseen arviointiselostukseen.

Julkaistu 30.5.2005 klo 8.00, päivitetty 17.6.2013 klo 9.23

Aihealue: