Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie välillä Rengonkylä - Nurmo, Seinäjoki

Arviointiohjelma

  • Arviointiohjelma.pdf (3199 kB), saapunut: 5.6.2007 
  • Arviointiohjelma on nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustauluilla.pdf (21 Kb) ja  kirjastoissa.pdf (20 kB) 11.6.-10.8.2007
  • Kuulutus.pdf (17 kB): 10.6.2007Kuulemistilaisuudet: työpaja 20.3.2007, 1. yleisötilaisuus 14.6.2007
  • Lausuntopyynto.pdf (21 kB): 6.6.2007
    Ilmajoen kunta, Seinäjoen kaupunki, Nurmon kunta, Etelä-Pohjanmaaan liitto, Museovirasto Vaasan yksikkö, Länsi-Suomen lääninhallitus Vaasan toimipiste sosiaali- ja terveysosasto, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Etelä-Pohjanmaan riistanhoitopiiri, Seinäjoen seudun terveysyhtymä
  • Lausuntojen määräaika: 11.8.2007
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta.pdf (98 kB): 10.9.2007  

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: 
Tarkoitus on laatia yleissuunnitelma noin 17 kilometrin osuudesta valtatietä, jota toteutetaan vaiheittain 2+2- kaistaisena . YVA- menettelyn jälkeen valitaan vaihtoehto, jonka pohjalta laaditaan maantielain mukainen yleissuunnitelma.

Valtatie 19 on ehdolla runkotieverkkoon. Se on osa Suomen talouselämän kannalta merkittävää yhteyttä Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan, Seinäjoelle ja Kokkolaan. Tie on alueella tärkeä elinkeinoelämälle ja matkailulle, se välittää suuren osan maakunnan elinkeinoelämän tarvitsemista kuljetuksista. Etelä- Pohjanmaan vahvistetussa maakuntakaavassa tielle on esitetty varaus, joka kiertää Seinäjoen sen itäpuolelta.

Nykyinen valtatie kulkee Seinäjoen kaupunkiseudun halki, ja sijoittuu keskusta-alueella pääkadulle. Liikenne ruuhkautuu helposti, mikä vaikeuttaa liikenteen sujumista ja heikentää liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä, hidastaa kuljetuksia, ja vaarallisten aineiden kuljetukset kaupungin läpi aiheuttavat riskejä asukkaille. Raskas liikenne katuverkossa vaikeuttaa alueen nykyistä maankäyttöä ja sen kehittämistä. VT 19 on eräs harvoista Suomen valtateistä, jonka liikenne kulkee katuverkon kautta.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VE 0,  hankkeen toteuttamatta jättäminen
VE 1, Routakallion läntinen vaihtoehto
VE 2 , Routakallion itäinen vaihtoehto

Päävaihtoehtojen lisäksi suunnittelualueen eteläosan linjauksesta on muodostettu alavaihtoehdot A ja B, jotka poikkeavat toisistaan Seinäjoen ylityskohdassa, eritasoliittymissä ja nykyiseen valtatiehen liittymisessä.

Hankkeen tavoitteet:
Tavoitteet perustuvat arviointiohjelman mukaan valtioneuvoston määrittämiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Hankkeen hankeryhmä on edellisten pohjalta määritellyt tavoitteita valtakunnalliselle, maakunnalliselle ja paikalliselle tasolle ja priorisoinut eräitä. Arviointiohjelmassa on taulukko tavoitteista.

Valtakunnan tasolla ensisijaisesti tien tulee täyttää runkoverkolle asetetut laatutavoitteet, liikennekuolemia sekä henkilövahinko- onnettomuuksia vähennetään merkittävästi, hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, valtakunnallisesti merkittävät luonnonsuojelualueet ja kulttuuriympäristöt sekä maisema- alueet ja Natura 2000- verkoston alueet suojellaan.

Seudullisella tasolla tien tulee luoda turvallinen ja sujuva seudullinen liikenneyhteys Etelä-pohjanmaalta Tampereelle ja sieltä Helsinkiin, sekä Kokkolaan ja Ouluun, parantaa mahdollisuuksia maakunnan kasvukeskuksen kehittämiseen, ja tukea kaupunkiseudun kaavoittamista ja vahvistaa sen aluerakennetta.

Paikallisella tasolla hankkeella on tavoite parantaa liikenneturvallisuutta ja asumisviihtyvyyttä siten että pitkänmatkan liikenne ja vaaralliset kuljetukset siirtyvät keskusta- alueelta uudelle väylälle, vähentää nykyisen tien varressa asukkaille aiheutuvia haittoja, kuten melua, päästöjä ja estevaikutusta, sekä minimoida uuden tiekäytävän asukkaille aiheutuvat em. haitat.

Julkaistu 11.6.2007 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.40