Hyppää sisältöön

Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa, Lappeenranta

Hankkeen kuvaus

Valtatien 13 Lappeenranta - Nuijamaa tieosan parantamisen tavoitteena on parantaa kansainvälisen raja- sekä paikallisen liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta luomalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja valtatien toimivuusvaatimukset täyttävä tieosuus, joka palvelee kasvavaa rajaliikennettä ja paikallisia tarpeita jatkossa mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on myös, että tien ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset ovat jatkossa mahdollisimman vähäiset ja hyvin hallitut. Nykyiseen valtatierakenteeseen jo tehdyt mittavat investoinnit hyödynnetään osavaiheistuksessa ja jatkototeutuksessa mahdollisimman tehokkaasti. Suunnittelun lähtökohtana on, että valtatiellä ei ole jatkossa rekkajonoja ja paikallisen sekä yhä kasvavan rajaliikenteen liikennetarpeet ovat sovitettu yhteen tienvarren maankäyttöodotusten ja tarpeiden kanssa.

Vaihtoehdot


Ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitaan kolme vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 0, ns. parannettu nykytila, jossa valtatien 13 nykyiseen tilanteeseen sisältyy syksyllä 2013 valmistunut rekkakaistan jatko-osuus, Nuijamaan raja-asemalla tehdyt lähtevän liikenteen kaistajärjestelyt, syksyllä 2014 valmistuvat Nuijamaan raja-aseman saapuvan liikenteen kaistajärjestelyt sekä vuonna 2015 valmistuva Mustolan eritasoliittymän II rakentamisvaihe siihen liittyvine maankäyttöineen.

Vaihtoehdossa 1 valtatie 13 parannetaan korkeatasoiseksi ja laatutasoltaan yhtenäiseksi nelikaistaiseksi päätieksi. Liittymät ovat kaikki eritasoliittymiä. Nopeusrajoitus on Mälkiän ja Mustolan välillä 60 km/h, Mustolan ja Soskuan välillä 60-80 km/h, Soskuan ja Vortsan välillä 100 km/h ja Vortsasta itään 60–80 km/h.Vaihtoehdossa 2 nykyiselle valtatielle 13 tehdään järeähköjä toimenpiteitä, mutta tieosuudesta ei muodostu yhtenäistä korkeatasoista nelikaistaista valtatietä. Osuus Mälkiästä Mustolan kehitetään nelikaistaisena eritasoliittymin varustettuna tienä, jonka nopeusrajoitus on 60 km/h. Mustolan ja Soskuan välillä tutkitaan vaihtoehtoisina ratkaisuina 2- ja 4-kaistaista valtatietä ja nopeusrajoitus on 60–80 km/h. Liittymät ovat parannettuja tasoliittymiä. Soskuan ja Vortsan välillä valtatie on varustettu keskikaiteellisilla ohituskaistoilla (1+2 kaistaa). Ohituskaistaosuuksien välillä keskikaiteen tarve ratkaistaan suunnittelun aikana. Liittymät ovat parannettuja korkeatasoisia pääteiden tasoliittymiä ja nopeusrajoitus on 80–100 km/h. Vortsan kohdalla tutkitaan vaihtoehtoisina ratkaisuina eritasoliittymää ja tasoliittymää nykyisen liittymän länsipuolelle. Vortsasta itään nopeusrajoitus on 60–80 km/h.

Arviointiohjelma VT13 Lappeenranta-Nuijamaa
Arviointiohjelma saapui  5.12.2013 (pdf, 12 Mt)

Kuulutus VT13 Lappeenranta-Nuijamaa (pdf.)

Kuulutus arviointiohjelmasta: Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 12.12.2013–7.2.2014
Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika: 7.2.2014 mennessä.

Lausunnot ja mielipiteet tulisi toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi jos sähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Arviointiohjelma on nähtävillä:
- Lappeenrannan kaupungissa kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1
- Maakuntakirjaston opintosalissa Valtakatu 47
- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1.krs.asiakaspalvelu), Kouvola

Yleisötilaisuus:
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja Nuijamaan tien osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta järjestettiin yhteinen yleisötilaisuus maanantaina 16.12.2014 klo 17.30–20.00 Nuijamaan koululla , Pihkalanjärventie 8, Nuijamaa.

Yhteysviranomaisen lausunto 6.3.2014 (pdf, 12 Mt)

 

Arviointiselostus saapunut 17.7.2014. Arviointiselostus (pdf, 7 Mt) ja liitteet (pdf, 27 Mt).

Kuulutus arviointiselostuksesta Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla 11.8.-3.10.2014. Kuulutus (pdf, 70 kt)

Arviointiselostus oli nähtävillä:

• Lappeenrannan kaupungissa kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1

• Maakuntakirjaston opintosalissa, Valtakatu 47

• Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa, Salpausselänkatu 22 (1. krs. neuvonta), Kouvola

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidettiin torstaina 21.8.2014 klo 18.00-20.00 Saimaan Kanavan liikunta- ja monitoimihallilla (Lyytikkälän urheilukenttä) osoitteessa Törömäentie 20, Lappeenranta.

Lausunnot ja mielipiteet

Lausunnot ja mielipiteet ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta tuli toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 3.10.2014 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen

kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus PL 1041, 45101 Kouvola.

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto arviointiselostuksesta (pdf, 74 kt)

 

 

Julkaistu 9.12.2013 klo 11.43, päivitetty 1.7.2019 klo 8.01

Aihealue: