Vähänkyrön tuulivoimapuistohanke, Vähäkyrö

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus 
Hankkeeseen kuuluu Vähäänkyröön Kyrönjoen eteläpuoliselle alueelle rakennettava tuulivoimapuisto sekä sen liitäntävoimajohdot alueelliseen sähköverkkoon. Tuulivoimapuistoon toteutetaan 20 kpl 3-5 MW:n tuulivoimalaitosta. Tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti olisi noin 60- 100 MW. Hankealueen alustava pinta- ala on noin 760 hehtaaria. Tuulivoimalaitos koostuu perustusten päälle rakennettavasta tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Yksittäisen tuulivoimalaitoksen rakentamiseen tarvitaan nykytekniikalla noin 40m x 60m kokoinen alue. Tuulivoimalaitoksia palvelemaan tarvitaan huoltotieverkosto. Tuotettu sähköenergia siirretään valtakunnan sähköverkkoon rakennettavalla sähköasemalla, jonka sijoittelu tarkentuu jatkosuunnittelussa. Sähkönsiirto tuulivoimapuistosta sähköasemalle toteutetaan maakaapeleilla. Sähköasema liitetään pohjoispuolella kulkevaan Tuovila- Mäntylä voimajohtoon lyhyillä liittymisjohdoilla.

Hankealue sijaitsee rakentamattomalla metsä-peltoalueella eikä sille sijoitu pysyvää asumista. Lähin vakituinen asutus on noin 500 metrin etäisyydellä hankealueen rajasta ja lähin haja-asutus alueen länsipuolella siitä noin 70 metrin päässä. Etäisyys jokaisesta tuulivoimalaitoksesta asuntoihin on vähintään 500 metriä. Etäisyys Vähänkyrön taajamaan on 5 kilometriä ja Laihian kuntakeskukseen noin 5,5 kilometriä.

Koillis- ja itäosaltaan hankealue sijoittuu Pohjanmaan maakuntakaavassa Kyrönjokilaaksoa seurailevan kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi osoitetulle alueelle.

Etukäteen arvioidut rakentamisen ja toiminnan aikaiset merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat luontoon; linnustoon, kasvillisuuteen ja maaperään, sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen; maisemaan ja virkistyskäyttöön.

Hankkeesta vastaava perustelee tuulivoimaa mm. ekologisesti kestävänä uusiutuvana energiamuotona sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistarpeella ja katsoo, ettei Suomi ratkaise velvoitteitaan pelkästään merituulipuistoilla, vaan myös maalle rakennettavia tuulivoimapuistoja tarvitaan. Niille etsitään tuulisuusominaisuuksiltaan ja rakennettavuudeltaan soveltuvia alueita.

Arvioitavat vaihtoehdot
Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan nollavaihtoehtoa ja yhtä vaihtoehtoa, sekä liittymistä Tuovila- Mäntylä voimajohtoon.

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta; Vähäänkyröön ei sijoiteta tuulivoimapuistoa. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja jollain muulla tuotantotavalla.
  • VE 1: Toteutetaan enintään 20 tuulivoimalaitosta Vähäänkyröön Kyrönjoen eteläpuoliselle alueelle. Tuulivoimalaitokset ovat noin 3-5 MW laitoksia ja tuulivoimapuiston kokonaiskapasiteetti  60 - 100 MW. Kokoluokan lisäksi arvioinnissa tarkastellaan ja pyritään optimoimaan yksittäisten tuulivoimalaitosten sijainti ja vaikutukset. Hankesuunnitelma ja sen vaihtoehdot tarkentuvat ja voivat muuttua arviointimenettelyn aikana mm. teknillistaloudellisten syiden sekä osallistumismenettelyssä saadun palautteen vuoksi.
Julkaistu 7.4.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.50