Hyppää sisältöön

VAPO Oy:n Haisurämeen (Saarisuo ja Heinäsuo) turvetuotantoalue, Kiuruvesi

Arviointiselostusvaiheen  asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Haisurämeen turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 450 kt)

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi turvetuotantoalueen vaikutuksista Luupuveden lintujärvet Natura 2000 -alueen luontoarvoihin (pdf, 2,1 Mt)

Haisurämeen turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 12,3 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 31 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Haisurämeen turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 144 kt)

Haisurämeen turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 2,9 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 58 kt)

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon käynnistämistä Kiuruveden kaupungissa Haisurämeen tuotantoalueella, johon kuuluvat Heinäsuo ja sen länsipuolella oleva Saarisuon osa. Tuotantoalue sijoittuu Turhalan ja Mykkäsperän kylien alueelle. Kuivatusvedet johdetaan laskuojilla Heinäpuron ja Suojoen, Kaislasen ja Välijoen kautta Luupuveteen.

Tuotantoalue koostuu kahdesta Vanhamäen molemmin puolin sijaitsevasta lohkosta tai alueesta, joiden yhteispinta-alaa on pienennetty alkuperäisestä suunnitelmasta ja arviointiohjelmassa mainitusta ~ 180 ha:sta 140 ha:iin. Toiminta, joka käsittää kuntoonpano-, tuotanto- ja jälkihoitovaiheen, aloitetaan ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisen jälkeen. Kuntoonpanovaihe kestää 1-3 vuotta ja tuotantovaihe noin 25 - 30 vuotta päättyen noin 2035 – 2040 riippuen siitä, kuinka paljon kesäisin turvetta pystytään tuottamaan. Tämän jälkeen alue siirtyy uuteen käyttömuotoon, joka on todennäköisesti maanviljelys.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutukset tarkastellaan kahdessa vaihtoehdossa:

  • Vaihtoehto 1: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella (~ 140 ha). Auma-alueiden pinta-ala on 12,3 ha ja tuotantoalueen 128,5 ha. Alueesta on ojitettua aluetta 71,7 ha eli 55 % koko tuotantoalueen pinta-alasta. Vaihtoehdossa 1 käsittelymenetelmänä tarkastellaan pintavalutuskenttää (vaihtoehto 1A) ja toissijaisena kemikaalista käsittelyä (vaihtoehto 1B)
  • 0-vaihtoehto: Turvetuotantoa ei aloiteta Haisurämeen tuotantoalueella lainkaan. Tällöin alueen nykytila säilyisi ennallaan.
Julkaistu 29.7.2008 klo 8.00, päivitetty 12.6.2013 klo 14.16