Utin varuskunnan kehittäminen kuljetushelikopterien päätukikohtana, Valkeala

Utin varuskunnan kehittäminen kuljetushelikopterien päätukikohtana, Valkeala

 

Hankekuvaus

Utissa on ollut puolustusvoimien lentoasema ja lentokoulutusta vuodesta 1919 lähtien. Puolustusvoimien helikopterit on sijoitettu Uttiin. Vuonna 1997 helikopterit siirrettiin ilmavoimien hallinnasta maavoimille ja lentokoulutus Utin Jääkärirykmentin vastuulle. Samalla aloitettiin maavoimien helikopteritoiminnan kehittäminen. Pääesikunnan toimesta selvitettiin Utin, Hallin ja Jyväskylän (Tikkakosken) soveltuvuutta helikopterien päätuki-kohdaksi. Puolustusministeriön 9.1.2002 tekemän päätöksen mukaan Utti pysyy helikoptereiden päätukikohtana. Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä Ympäristöministeriön päätöksen 28.11.2002 perusteella.

Utin varuskunta- ja lentokenttäalue sijaitsee noin 15 kilometrin etäisyydellä Kouvolasta itään Utin kylän pohjois- ja koillispuolella Valkealan kunnassa. Lähialueilla asuu noin 600 asukasta. Lähialueen kyliä ovat Utti (n. 350 as.), Kuivala (n. 120 as.), Tyrri (n. 60 as.) ja Ranta-Utti (n. 60 as.). Valkealan keskustaan on matkaa noin 10 km. Utin varuskunta-alue sijaitsee kokonaan I-luokan pohjavesialueella (Utin pohjavesialue 0590906). Utin pohja-vesialue on Kaakkois-Suomen vedenhankinta-alueista tällä hetkellä merkittävimmässä asemassa. Alueella toimivat Kouvolan Vesi ja Kymenlaakson Vesi toimittavat alueelta vettä yhteensä noin 125 000 asukkaalle.

Lisääntyvä lentotoiminta ja lentopolttoainehuolto muodostavat merkittävän riskin pohjavesille. Riskejä aiheuttavat myös korjaamotoiminta ja liikennejärjestelyt. Käsiteltävät polttoainemäärät ovat suuria ja polttoainetta joudutaan kuljettamaan paljon sekä varastoimaan ja käsittelemään myös poikkeusolosuhteissa. Tankkaus suoritetaan alueella kiinteistä tankkauspisteistä ja polttoaineajoneuvoista sekä alueen ulkopuolella harjoitusten tms. toiminnan yhteydessä perustettavilla tilapäisillä tankkauspisteillä polttoaineajoneuvoista.

Utin lentokentällä ei ole ajantasaista meluselvitystä. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna lentomelua kasvattaa tulevan toiminnan merkittävä lisääntyminen, lisääntyvät yölennot, sekä useiden koneiden käyttö yhtäaikaisesti. Melualueen laajuutta on alustavasti selvitetty helikopteritukikohtien vaihtoehtojen selvityksen yhteydessä (Helikopteritukikohdan meluvaikutukset Utin, Hallin ja Jyväskylän lentoasemilla, Ilmailulaitos 24.11.2000). Selvitys päätyi siihen, että meluvaikutukset ovat tutkituista kohteista vähäisimmät Utissa, koska lento-aseman lähellä ei ole suurta taajamaa.

Pääesikunnan selvityksen 11.7.2002 mukaan hankeen ympäristöselvitysten painopisteinä tulevat olemaan pohjavesien suojelu ja helikopterimelun tarkempi selvitys ja meluhallinta.

Hankkeen vaikutusalueella ja kentän läheisyydessä sijaitsee Natura 2000 verkostoon kuuluvia kohteita, joihin tuleva toiminta saattaa vaikuttaa.

Hankkeella tulee olemaan huomattava taloudellinen vaikutus ja sillä on vaikutuksia myös alueen yhdyskuntarakenteen kehittämiseen. Hanke merkitsee Utin alueelle noin 200 uutta työpaikkaa. Toisaalta lentomelu tulee rajoittamaan lähialueen käyttämistä asumiseen ja muuhun melulle herkkään toimintaan.

Helikopteritoiminta laajenee tällä vuosikymmenellä käyttöön tulevien keskiraskaiden NH90-kuljetushelikopterien myötä. Vuoden 2003 alusta puolustusvoimilla on Utissa yhteensä 8 kevyttä HH-koulutushelikopteria ( tyyppi MD 500 ) ja 5 käyttöiältään vanhaa keskiraskasta HS-kuljetushelikopteria (tyyppi Mi-8). Vuoden 2002 lopulla HS- kuljetushelikoptereista poistui kaksi käytöstä niiden lentotuntimäärien täyttyessä ja vuonna 2003 poistuu yksi. Viimeisten neljän käyttöikä tulee täyteen vuoden 2006 loppuun mennessä. Uusia NH90-kuljetushelikoptereita otetaan käyttöön vuosien 2005 – 2008 aikana vaiheittain yhteensä 20 kappaletta.

Suomessa lentokoulutuksen lentotuntimäärät tulevat lisääntymään nykyisestä noin nelin-kertaiseksi vuosikymmenen loppuun mennessä ja myös pimeälentotoiminta on alkamassa. Noin kolmannes koulutuslennoista tapahtuu Utin lentokentän alueella loput suuntautuvat kauempana sijaitseviin kohteisiin, muun muassa Vekaranjärven varuskuntaan, Pahkajärven leirialueelle, Säkylään ja Kajaaniin sekä muihin varuskuntiin ja leirialueille ympäri Suomea.

Tulevista enimmäislentomääristä, jotka käytännössä jäänevät alhaisemmiksi, esitetään seuraavia arvioita:
Koulutushelikopteritoimintaa (MD 500) 36 lentoa vuorokaudessa, josta 24 Utin kenttäalueella tai kentän läheisyydessä ja 12 muualla. Kuljetushelikopteritoimintaa varten on 20 helikopterin (NH90) määrästä päivittäisessä käytössä 15 kpl lentomäärien ollessa vuorokaudessa 75 kpl. Lennoista 25 on VFR eli matala-lentämistä noin 0-600 metrin korkeudessa, 25 IFR eli korkeammalla lentämistä 600-3000 metrin korkeudessa ja 25 muussa ilmatilassa.
Alkeiskoulutus ja osa kertauskoulutuksesta järjestetään riskialttiuden vuoksi kenttäalueella.

Autorotaatioalueeksi varataan noin 100x100 metrin alue. Nousu-, lasku- ja pintaliikehdintä koulutuksen leijunta-alueet ovat myös kenttäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä.

Matalaan lentämiseen soveltuvat VFR-alueet (6-8 kpl) ovat noin 15 x 15 km kokoisia ja enimmillään 20 km:n etäisyydellä tukikohdasta. Neljä noin 30 x 30 km:n kokoista IFR- aluetta varataan korkeammalla tapahtuvaan harjoitteluun. Lisäksi tarvitaan alle 50 km:n etäisyydellä taktista pintalentämistä varten asumaton harjoitusalue. Helikopterien maamaaliammunta-alueina käytetään Puolustusvoimien ampuma-alueita.

Lähialueen harjoitusalueille tehdään MD 500 kalustolla melko paljon maastolaskuja keskimääräisen lennon sisältäessä kolme maastolaskua lähestymisineen sekä kolme lähestymistä laskua varten ilman maakosketusta. Pimeälento painottuu muualle kuin kyseisille harjoitusalueille. Lentokentän pohjoispuolella sijaitseville järville tehdään satunnaisesti ns. pudotuslentoja, jolloin lentokorkeus on muutaman metrin luokkaa. Tällaisia lentoja on muutama prosentti koulutus- ja harjoituslennoista.

Lentokoulutusta on enimmillään 74 lentoa vuorokaudessa ympärivuotisesti klo 8.00- 17.00 välisenä aikana sekä syyskuusta helmikuuhun pimeälentotoimintaa arvioilta kaksi kertaa viikossa noin klo 23.00 asti. Satunnaisia lähtöjä yhdellä tai useammalla koneella voi olla kaikkina vuorokaudenaikoina ja myös viikonloppuina.

Hankkeeseen liittyvinä rakenteina tullaan lähivuosina rakentamaan keskusvarasto, koulutus-, huolto- ja varastotiloja, ajoneuvokatoksia ja helikopterihalli sekä niiden yhteyteen seisonta eli platta-alueita ja teitä Uuden suuren kuljetushelikopterihallin on tarkoitus valmistua 2004 - 2005 kiitotien keskiosan kohdalle, sen eteläpuolelle. Pienet koulutushelikopterit sijoitetaan kentän länsiosaan. Helikopterihallin pituus on noin 200 m leveys 50 m. pinta-ala noin 10 000 m2. Rakennuksen korkeus on 8-12 m vastaten kolmekerroksisen asuinrakennuksen korkeutta. Uuden rakennettavan seisonta-alueen ja uusien rullausteiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 42 000 m2. Uutta tietä rakennetaan noin 1 km.

Vaikutusalueen rajaus ja toteutus vaihtoehtojen muodostaminen
Arviointia tehtäessä tarkasteluajankohtana pidetään vuotta 2008, jolloin helikopteritoiminta on toiminnassa täydessä laajuudessaan. Arviointiohjelmassa hankkeen vaikutusalueena pidetään melun osalta 10x10 km aluetta tukikohdan ympärillä. Muualla vaikutukset kuvataan suuruusluokittain tai esimerkkien avulla. Lento-onnettomuusriskianalyysi ja työturvallisuus rajataan pois arvioinnista. Samoin Tyrrin ampumarata-alue rajataan tarkastelun ulko-puolelle muutoin kuin sinne sijoitettavien rakentamisen yhteydessä syntyvien maamassojen osalta. Yva- ohjelmassa ei esitetä tarkasteltavaksi hankkeen toteuttamatta jättämistä eli ns. 0-vaihtoehtoa.

  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 27.6.2003
  • Arviointiselostus saapunut: 7.10.2003
  • Arviointiselostus on nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Kouvola ja Lappeenranta, Kouvolan, Anjalankosken ja Valkealan kunnanvirastoissa
  • Kuulutus arviointiselostuksesta: 20.10.2003 - 7. 11.2003
  • Kuulemistilaisuus: 29.10.2003 klo. 17.00 Utin varuskunta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta: 16.10.2003
  • Lausuntojen määräaika: 20.12.2003
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 20.2.2004

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 13.43, päivitetty 4.11.2015 klo 13.09

Aihealue: