Hyppää sisältöön

Tuohi-Säilynnevan turvetuotantohanke, Sievi

Hankkeen kuvaus

Tuohi-Säilynneva sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Sievin kunnan alueella, Kiiskilän kylän länsipuolella, noin 4 kilometrin etäisyydellä Kiiskilän kylästä ja noin 2,5 kilometrin etäisyydellä Toholammin kunnanrajasta. Hankealueen laajuus on 178 hehtaaria.

Hankkeen tarkoituksena on energiaturpeen tuotanto teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Hankealueella tuotetaan energiaturvetta Haapavedellä ja Pietarsaaressa sijaitseville voimalaitoksille sekä ympäristöturvetta hankealueen lähiympäristöön kuivikkeeksi, kompostointiin, lietteiden imeytykseen sekä maanparannukseen. Tuotantoaika on 25-30 vuotta.

Energiaturve toimitetaan asiakkaille pääasiassa loka-huhtikuun välisenä aikana. Vuosittaiset turpeen toimitukset ovat noin 80 000 m3, mikä vastaa noin 660 rekan ajosuoritetta. Ympäristöturvetta toimitetaan asiakkaille ympäri vuoden tilausten mukaan ensimmäisen viiden tuotantovuoden aikana, mutta pääosa turpeesta kuljetetaan asiakkaille lämmityskaudella (loka–huhtikuu) keskitetysti yhdessä tai kahdessa jaksossa.

Hankealueelta tuleva liikenne kulkee kahteen suuntaan: itään Kiiskilän kylän suuntaan, siitä pohjoiseen Sievin keskustan suuntaan seututietä 760, itään Nivalan suuntaan valtatietä 28 ja pohjoiseen Haapavedelle seututietä 793. Pietarsaareen suuntautuvat kuljetukset lähtevät hankealueelta länteen ja siitä pohjoiseen Saarivedentielle, kantatieltä 63 länteen Toholammin suuntaan, ja Pietarsaareen Toholammilta reittiä Kannus-Kälviä. Pääosan liikenteestä arvioidaan kulkevan Haapaveden suuntaan.

Hankealue kuuluu Kalajoen vesistöalueeseen (53) ja Vääräjoen (53.09) Sievin osavaluma-alueeseen (53.093). Hankealue jakaantuu viiteen tuotantolohkoon, joista kuivatusvedet johdetaan laskuojilla pintavalutuskenttien kautta Takkuojaan ja sieltä edelleen Vääräjokeen.

Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Takkuojaan kahden ympärivuotisesti toimivan pintavalutuskentän kautta. Lisäksi vesienkäsittelymenetelmiin kuuluvat sarkaojien lietetaskut, sarkaojapidättimet ja padottavalla rakenteella sekä pintapuomilla varustetut laskeutusaltaat.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VE0):   Hanketta ei toteuteta lainkaan. Alueen nykytila säilyy ennallaan.

Vaihtoehto 1 (VE1):   Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella (tuotantopinta-ala auma-alueineen 178,1 hehtaaria). Tästä alueesta ojitettua aluetta on 150 hehtaaria ja ojittamatonta aluetta 28,1 hehtaaria.

Vaihtoehto 2 (VE2):   Hanke toteutetaan siten, että hankealueeseen kuuluvat Tuohineva ja Ylä-Säilynnevan itäinen osa (tuotantopinta-ala 119,6 hehtaaria). Tästä alueesta ojitettua aluetta on 114,0 hehtaaria ja ojittamatonta 5,6 hehtaaria. Luonnontilainen Ylä-Säilynneva jää tässä vaihtoehdossa pois hankealueesta.

Julkaistu 14.10.2013 klo 14.33, päivitetty 18.12.2015 klo 12.48