Hyppää sisältöön

Tornion Röyttän tuulivoimapuisto, Tornio

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Hankkeena Rajakiiri Oy:llä on merituulivoimapuiston rakentaminen Tornion kaupungin Röyttän teollisuus- ja satama-alueen edustalla olevalle merialueelle. Tuulivoimalat sijoittuvat Röyttän etelä- ja kaakkoispuolelle 1 – 8 kilometrin etäisyydelle rantaviivasta, noin 3 – 20 metriä syvään veteen. Suunnittelualueelle on Tornion kaupungin keskustasta matkaa noin 10 km.

Tuulivoimalaitoksia on tarkoitus rakentaa suunnittelualueelle vaihtoehdosta riippuen 18 – 45 kappaletta, kukin voimala olisi yksikköteholtaan noin 3 – 5 MW. Voimalat pystytetään niiden koosta ym. riippuen 600 - 1000 metrin etäisyydelle toisistaan. Puiston kokonaiskapasiteetti on vaihtoehdosta riippuen 55 – 225 MW ja tuulivoimapuiston pinta-ala on 8 – 18 km2.

Kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostuu noin 100 – 130 metriä korkeasta tornista eli jalustasta ja kolmilapaisesta roottorista. Roottorin halkaisija on noin 100 – 160 metriä. Jokaiselle tuulivoimalaitosyksikölle on rakennettava perustukset meren pohjaan. Perustustapana voi olla joko ns. kasuuni- tai monopileperustus. Voimalaitosyksikkö voidaan perustaa myös keinosaarelle. Arviointiselostuksessa on kuvattu tekstein ja havainnekuvin eri perustamisratkaisuja. Voimalaitoksen teknistaloudellisten selvitysten perusteella edullisin perustamissyvyys on noin 5 – 15 metriä. Rakennusvaiheessa sijoituspaikalle tarvitaan pääsy vähintään 5 metriä syvää väylää pitkin.

Hankkeessa ruoppausta joudutaan käyttämään mahdollisesti perustuksen louhintamassojen poistamiseen sekä rakentamisaikaisen pääsyväylän ruoppauksiin. Kaikki rakennustyöt on tarkoitus suorittaa avovesikautena, ja ne pyritään ajoittamaan luonnonympäristön kannalta haitattomimpaan aikaan.

Tuulivoimalat kytketään toisiinsa ja edelleen Taljasaaren ja Kuusiluodon sähköasemiin merikaapeleilla. Tuulivoimapuiston sähköasemat kytketään valtakunnan verkkoon Fingrid Oyj:n Röyttän Selleen 110/400 kV:n sähköasemalla. Tuulivoimapuiston sähköasemilta sähkö johdetaan Selleen sähköasemalle 110 kV:n maa- ja/tai merikaapeliyhteyksin. Selleen sähköasemalta lähteviä kantaverkkoyhteyksiä ei ole tarpeen vahvistaa. Tornion terästehdas on yksi Suomen merkittävimpiä sähkön kuluttajia. Jos tehdas ei ole toiminnassa, voidaan merituulipuiston tuottama sähkö siirtää Selleen asemalta edelleen jo olemassa olevilla 400 ja 110 kV:n voimajohdoilla.

Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan:

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: Voimaloita on sijoitettu yhtiön vuokraamalle yhtenäiselle merialueelle pohja- ja syvyysolosuhteiden mukainen enimmäismäärä. Tuulivoimaloita on enintään 33 kpl.

Vaihtoehto 2: Maakuntakaavan tuulivoimaloille soveltuvan alueen ja Tornion yleiskaavan 2021 tuulivoimaloille osoitettua rajausta tarkkaan noudattava vaihtoehto. Hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden maksimimäärä on 18 kpl.

Vaihtoehto 2+: Vaihtoehto, jossa osa tuulivoimaloista on sijoitettu yleiskaavan tuulivoimaloille osoitetun alueen pohjois-, länsi- ja itäpuolelle. Hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden maksimimäärä on 27 kpl.

Vaihtoehto 3: Vaihtoehdossa tuulivoimaloita sijoitetaan 24 kpl yleiskaavan tuulivoimalaitosrajauksen sisäpuolelle ja osa rajauksen viereen pohjois- ja länsipuolelle. Tämän lisäksi 9 kpl voimaloita sijoitetaan erilliseen ryhmään Kukkokarin itäpuolelle. Näin tuulivoimaloita on enintään 33 kpl.

Vaihtoehto 3+: Vaihtoehdossa on sijoitettu 24 kpl voimaloita kuten VE 3:ssa. Sen lisäksi erilliseen ryhmään Kukkokarin itäpuolelle voimaloita on sijoitettu 21 kpl. Hankevaihtoehdossa tuulivoimaloiden maksimimäärä on 45 kpl.

Aikataulu:

Hankkeen alustavaa suunnittelua on tehty vuodesta 2006 alkaen. Teknistä suunnittelua ja tuulisuustarkasteluja Röyttän edustan merialueella on tehty vuosina 2006 – 2008. Tuulivoimapuiston YVA valmistuu vuoden 2010 alkupuolella. Rakentamistyöt voisivat alkaa vuonna 2012. Kokonaisuudessaan tuulivoimapuisto voisi olla kytkettynä valtakunnanverkkoon vuonna 2018.

 

Julkaistu 12.5.2009 klo 12.05, päivitetty 9.12.2015 klo 9.58

Julkaisija: