Hyppää sisältöön

Teuvan tuulivoimahanke, Teuva

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: 
Hankealue sijaitsee Teuvan kunnassa, Kinnasharjun – Paskonharjun alueella, sijoittuen Vaasantien ja Valtatie 8:n väliselle, Hortontien pohjois- ja eteläpuoliselle metsäiselle selännealueelle. Etäisyyttä Teuvan taajamaan on noin viisi kilometriä. Hankealueelle ei sijoitu pysyvää asutusta. Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita, mutta Varisnevan Natura-alue sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sen länsipuolella. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös, että jokaiselle tuulivoimalaitosyksikölle on rakennettava perustukset sekä tieyhteys ja uusi sähköasema/kaksi sähköasemaa. Tuulivoimalaitosyksiköt yhdistetään suunnittelualueella sijaitsevaan voimalinjaan, joka kuuluu valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Hankealueella on voimassa ympäristöministeriön 23.5.2005 vahvistama Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa hankealueella on merkintä seudullista / maakunnallista jätekeskusta varten (ej). Hankealueen länsipuolella sijaitsee Varisnevan luonnonsuojelualue (SL-2), joka kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan. Hankealueen ja Varisnevan väliselle alueelle sijoittuu lounais- koillissuuntaisesti kulkeva 220 kV:n ja 400 kV:n voimajohto.

Lähtökohtaisesti tuulipuistolle tarvitaan oikeusvaikutteinen yleiskaava ja/tai asemakaava jossa hankkeelle on merkitty  kaavaan oma alue (tv).

Hankealueella on voimassa Paskoonharjun osayleiskaava, jonka Teuvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt oikeusvaikutteisena 1.7.2002. Osa hankealueesta sijoittuu yleiskaavoitetulle alueelle, joka pääosin kaavassa on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M-1). Kaavoitetulla alueella on ampumarata-alue (EA-1). Hankealueen länsiosassa on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Alueelle sijoittuu kulttuuri- ja luonnonhistoriallisesti arvokkaita kohteita; sudenkuoppa ja hiidenkirnuja. Alueella tehtävät maisemaan, kasvillisuuteen tai maaperään vaikuttavat toimenpiteet vaativat MRL:n 128 §:ssä tarkoitetun luvan. Kaavoitetulla alueella on myös jätteenkäsittelyalue (EJ), jota ympäröi maisemallinen suojaviheralue (EV), sekä jätehuoltoalue (EJ-1), joka on varattu jätekeskuksen laajennusalueeksi. Hankealueen ulkopuolella sijaitsee kotieläintalouden suuryksikön alue (ME), jonka suojavyöhykettä (sv-1) hankealue osittain sivuaa.

Hankealueen länsipuolella sijaitsee Varisneva, joka kuuluu Natura 2000- alueisiin (FI0800015). Alue kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja siitä on rauhoitettu 76 % soidensuojelualueena. Luontodirektiivin liitteen I lajeista alueella esiintyy kurki, kapustarinta ja liro. Hankealueesta reilu kaksi kilometriä koilliseen sijaitsee Harjaisnevan – Pilkoonnevan Natura 2000- alue (FI0800013). Alue kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja siitä on rauhoitettu 58 % soidensuojelualueena. Luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä alueella esiintyy keidassuota ja boreaalista luonnonmetsää. Luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella esiintyy ilves. Alueen linnustosta lintudirektiivin liitteen I lajeihin kuuluvat suopöllö, pyy, palokärki, ampumahaukka, kurki, pikkulepinkäinen, suokukko, pohjantikka, kapustarinta, kalatiira, metso ja liro. Esiselvityksenä on tehty luontokartoitus. Kartoituksessa huomioitiin mm. alueen geologia, metsä ja suotyypit, vesi- ja metsälain mukaiset kohteet, uhanalaiset eliölajit, sekä luonto- ja lintudirektiivin mukainen lajisto.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nollavaihtoehtoa ja yhtä vaihtoehtoa samalla noin 900 hehtaarin kokoisella hankealueella, sekä yhtä sähköverkkokytkentäreittiä suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevaan 220 kV:n voimajohtoon lyhyillä liittymisjohdoilla voimalinjaan:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta. Teuvaan ei sijoiteta tuulivoimapuistoa.
  • VE 1: Toteutetaan enintään 30 tuulivoimalaitosta Teuvan Kinnasharjun – Paskonharjun alueelle. Tuulivoimalaitokset ovat 3-5 MW laitoksia ja tuulipuiston kokonaiskapasitetti on 90 - 150 MW. Kokoluokan lisäksi arvioinnissa tarkastellaan ja pyritään optimoimaan yksittäisten tuulivoimalaitosten sijaintia ja vaikutuksia. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemille tapahtuu maakaapelein. Tuulipuisto kytketään valtakunnan verkkoon.
Julkaistu 12.3.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.06