Tervolan Vitsakankaan tuulivoimahanke ja Taivalkoski-Tervola 110 kV voimajohto

Myrsky Energia Oy suunnittelee Tervolan kunnan Vitsakankaan alueelle enintään 17 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuisto sijoittuu Tervolan kunnan etelärajalle, Tervolan keskustasta noin 6 kilometriä etelään. Tuulivoima-alueen länsipuolella virtaa Kemijoki, jonne etäisyys lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista on noin 2 kilometriä. Idässä alue rajautuu Suuripään Natura-alueeseen. Tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 2 300 hehtaaria. Hankealue ja sen lähiympäristö ovat tällä hetkellä pääosin metsätalousaluetta.

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista YVA-menettelyä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vastaava esit-tää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY-keskus).

Hankkeen vaihtoehdot

Yva-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0  Hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto VE1 Tervolan Vitsakankaan alueelle rakennetaan 17 yksikköteholtaan 6–10 W:n tuulivoimalaa.  Tuulipuistoalueen yhteisteho on maksimissaan 170 MW.
  • Vaihtoehto VE2 Tervolan Vitsakankaan alueelle rakennetaan enintään 16 yksikköteholtaan 6-10 MW tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu erillisselvitysten jälkeen.

  • Sähkönsiirto SVE1: Yhteensä 19 kilometrin voimajohto (110kV) Taivalkosken sähköasemalta Tervolan uudelle sähköasemalle. Voimajohto kulkee ensimmäiset 6,2 kilometriä purettavan Ossauskoski-Taivalkoski 220 kV voimajohdon paikalla ja kääntyy hankealueen kohdalla kohti pohjoista. Uutta johtokäytävää ja voimajohtoa rakennetaan 13 kilometriä.

  • Sähkönsiirto SVE2: Yhteensä 28 kilometrin voimajohto (110kV) lähtee Taivalkosken sähköasemalta Tervolan uudelle sähköasemalle. Voimajohto kulkee purettavan Ossauskoski-Taivalkoski 220 kV voimajohdon paikalla Lehmikummun alueelle, josta se kääntyy länteen uuteen johtokäytävään. Uutta johtokäytävää ja voimajohtoa rakennetaan 9 kilometriä.

Arviointiohjkelma

Nähtävilläolo

Arviointiohjelma on nähtävillä 26.10.2022–25.11.2022 seuraavissa paikoissa:

  • Tervolan kunta, keskustie 81
  • Keminmaan kunta, Kunnantie 3
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
  • internet: https://www.ymparisto.fi/tervolanvitsakankaantuulivoimapuistoYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tervolan kunnankirjasto (paasilinnan puistotie 1) ja Keminmaan kunnankirjastossa (Väylätie 6). Lapin ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa nähtävillä olon päätyttyä. Lausunto julkaistaan edellä mainitulla ympäristöhallinnon internet-sivulla.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa 15.11.2022 klo 17.30 alkaen Tervolan kunnan valtuustosalissa. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Paikan päällä on kahvitarjoilu. Etänä osallistujille osallistumilinkki yleisötilaisuuteen.

Mielipiteen esittäminen

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 25.11.2022 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

 

Julkaistu 25.10.2022 klo 0.00, päivitetty 9.11.2022 klo 9.15

Julkaisija: