Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen, Sotkamo

Hankkeen kuvaus

Terrafame Oy:n kaivosalueella on varastoituna vuonna 20122013 tapahtuneiden kipsisakka-altaan vuotojen vuotovesien käsittelyssä syntyneitä vesienkäsittelysakkoja maapohjaisissa altaissa sekä geotuubikentillä. Geotuubikentillä on tiivis pohjarakenne. Vanhat vesienkäsittelysakat ovat syntyneet kenttäpuhdistamoiden toiminnassa vuosien 20122016 aikana. Keskusvedenpuhdistamon käyttöönoton jälkeen vuoden 2017 alusta alkaen Terrafamen nykyisessä toiminnassa syntyvät vesienkäsittelysakat sijoitetaan suoraan kipsisakka-altaille ja kenttävedenpuhdistamoja käytetään lähinnä lyhyitä jaksoja keväisin.

Hankkeen vaihtoehdot

Nykytilanne

Sakat ovat peittämättöminä kalvopinnoitetuilla geotuubikentillä sekä maapohjaisissa altaissa.

VE1, Kortelammen jätealue A

Geotuubikenttien sakkojen (380 000 m3) sijoittaminen paikalleen ja maapohja-altaissa olevien sakkojen sijoittaminen Kortelammen padon valuma-alueen sisäpuolelle, jonne rakennetaan valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset määräykset täyttävä tai vastaavan suojatason tarjoava loppusijoitusalue. Sijoitusalueen rakennekuvaukset tarkennetaan YVA-menettelyn edetessä. Vesienkäsittely keskitetään jatkossa keskusvedenpuhdistamolle, jossa muodostuva vesienkäsittelysakka sekä metallien talteenoton loppuneutralointisakka läjitetään kipsisakka-altaille.

VE2, Kortelammen jätealue B

Geotuubikenttien sakkojen (380 000 m3) sijoittaminen paikalleen ja maapohja-altaissa olevien sakkojen sijoittaminen Kortelammen padon valuma-alueen ulkopuolelle, jonne rakennetaan valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaiset määräykset täyttävä tai vastaavan suojatason tarjoava loppusijoitusalue. Sijoitusalueen rakennekuvaukset tarkennetaan YVA-menettelyn edetessä.   Vesienkäsittely keskitetään jatkossa keskusvedenpuhdistamolle, jossa muodostuva vesienkäsittelysakka sekä metallien talteenoton loppuneutralointisakka läjitetään kipsisakka-altaille.

VE3, sakkojen hyötykäyttö

Geotuubikenttien sakkojen (380 000 m3) sijoittaminen paikalleen ja maapohja-altaiden sakkojen hyötykäyttö kipsisakka-altaiden ja mahdollisesti muiden jätealueiden täyttömuotoilussa sekä osana peiterakennetta. Vesienkäsittely keskitetään jatkossa keskusvedenpuhdistamolle, jossa muodostuva vesienkäsittelysakka sekä metallien talteenoton loppuneutralointisakka läjitetään kipsisakka-altaille.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 26.3.2019

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 29.4.2019 mennessä.

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin tiistaina 9.4.2019 klo 18.00.

Nähtävillä

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten internetissä osoitteessa: www.ymparisto.fi/terrafamesakkaYVA

Kuulutus julkaistiin seuraavien kuntien sekä Kainuun ELY-keskuksen internetsivuilla:
Kajaanin kaupungintalo, http://www.kajaani.fi/uutiset/kuulutus
Sotkamon kunnanvirasto, https://www.sotkamo.fi/muut-kuulutukset
Paltamon kunta, http://www.paltamo.fi
Sonkajärven kunta, www.sonkajarvi.fi
Kainuun ELY-keskus, www.ely-keskus.fi > Ajankohtaista > Kuulutukset

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 29.4.2019 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteen on voinut jättää myös osoitteesta www.ymparisto.fi/terrafamesakkaYVA löytyvällä mielipidelomakkeella. 

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelman yleisötilaisuus pidettiin 9.4.2019klo 18.00 alkaen Break Sokos Hotel Vuokatissa (Kidekuja 2, Vuokatti). 

 

Julkaistu 28.3.2019 klo 10.41, päivitetty 4.6.2019 klo 11.17