Tampereen Autokuljetus Oy:n Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka ja kiviainesjätteen käsittely- ja kierrätyshanke, Ylöjärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Ylöjärven Tunturavuoren maankaatopaikka sekä kiviainesjätteen käsittely ja kierrätys -hanke sijoittuu Ylöjärvelle. Yhdeksän hehtaarin hankealue sijaitsee Röhön niittypalsta - nimisellä tilalla osoitteessa Röhköntie 190, Ylöjärvi. Hankealue rajautuu länsireunastaan hankkeesta vastaavan Tunturavuoren maa‐ainesten ottoalueeseen ja itäreunastaan Rudus Oy:n Takamaan maa‐ainesten ottoalueen kiinteistöön.

Suunniteltavalla alueella otetaan vastaan, käsitellään murskaamalla ja seulotaan rakennustoiminnassa muodostuvia pilaantumattomia maa‐ ja kiviaineksia. Lisäksi alueelle välivarastoidaan sekä sijoitetaan pysyvästi maa-aineksia.

Läjitysalueen kapasiteetti on noin 250 000 tonnia loppusijoitettavia pilaantumattomia maa‐aineksia vuosittain. Hankealueella käsitellään maarakentamiseen soveltuvia materiaaleja kuten betoni‐ ja tiilijätettä sekä uudelleenhyödynnettäviä kiviaineksia yhteensä 100 000 tonnia vuodessa. Hankkeen laajuus, kesto ja hankealueella käsiteltävien materiaalien laatu riippuu toteutettavasta vaihtoehtoratkaisusta.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioidaan kolmea hankevaihtoehtoa.

VE0: Hanketta ei toteuteta. Alue rakennetaan varastointikentäksi voimassa olevan toimenpideluvan myötä ja alueelle haetaan ympäristölupaa kalliokiviainestuotteiden tilapäiselle varastoinnille.

Vaihtoehto VE1. Suppea maanvastaanotto. Hankealueelle vastaanotetaan ja sijoitetaan pysyvästi ylijäämämaita 250 000 tonnia vuodessa noin 10–15 vuoden ajan, yhteensä 800 000–900 000 kuutiometriä. Alueen yläpinta nousee tasolle +151.00. Uudelleenhyödynnettävien maa‐ainesten käsittelyä on 100 000 tonnia vuodessa.

Vaihtoehto VE2. Laajempi maanvastaanotto ja kierrätystoiminta. Hanke‐alueelle vastaanotetaan ylijäämämaita arviolta 250 000 tonnia vuodessa noin 15–20 vuoden ajan, yhteensä 1 200 000 kuutiometriä. Täyttökerroksen paksuus olisi suurimmillaan 21 metriä, jolloin maankaatopaikan yläpinnan taso nousisi korkeustasolle +160.00.

Laajempi vaihtoehto pitää sisällään vaihtoehdon 1 mukaisen ja laajuisen uudelleenhyödynnettävien maa‐ainesten käsittelyn ja lisäksi hyötykäyttöön kelpaavien rakennusjätteiden (betoni ja tiili) vastaanottoa, käsittelyä ja varastointia yhteensä 100 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman nähtävilläolo

Arviointiohjelma oli yleisön nähtävillä 5.9.–4.10.2018 Ylöjärven kaupungintalolla, Kuruntie 14. Lisäksi arviointiohjelma oli luettavissa kirjasto Leijassa, Koivumäentie 2, Ylöjärvi sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/TunturavuoriYVA.

Yleisötilaisuus

Mielipiteen esittäminen

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 4.10.2018 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at) ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin sekä ympäristöhallinnon Internet-sivuille (loka-)marraskuussa 2018.

 

 

Julkaistu 29.8.2018 klo 11.42, päivitetty 31.1.2019 klo 19.10

Julkaisija: