Takiankankaan-Hukkalansalon tuulivoimahanke, Paltamo ja Puolanka

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Paltamo Oy suunnittelee kahden tuulivoimapuiston rakentamista Paltamon ja Puolangan kuntien alueelle, lähimmillään noin kahdeksan kilometrin etäisyydelle Paltamon kuntakeskuksesta länteen. Takiankankaan alue sijoittuu Osmankajärven länsipuolelle, ulottuen pohjoispuolella Puolangan Julkuvaaraan ja lännessä Vaalan kuntarajaan (maakuntarajaan). Hukkalansalon alue sijoittuu Osmankajärven kaakkoispuolelle järven ja kantatie 78:n väliselle alueelle.

Hankealueille suunnitellaan enintään 52 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 350 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueet kattavat kokonaisuudessaan noin 8122 hehtaarin laajuisen alan. Tästä Takiankankaan osuus on 4678 ha ja Hukkalansalon 3444 ha. Sähkönsiirtoa varten tuulivoimapuistojen alueelle rakennetaan muuntoasemat ja tuotettu sähkö on suunniteltu siirrettävän valtakunnanverkkoon joko Fingrid Oyj:n Nuojuan tai Seitenoikean sähköaseman kautta. Toteutuvasta voimalamäärästä riippuen sähkönsiirtoa varten rakennetaan joko 110 kV:n tai 400 kV:n voimalinja, jonka pituus on noin 50 km.

Hankkeen vaihtoehdot

  • TVE 0: Hanketta ei toteuteta.
  • TVE 1: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 52 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 31 kpl sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 21 kpl Hukkalansalon alueelle.
  • TVE 2: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 50 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 29 kpl sijoittuu Takiankankaan alueelle ja 21 kpl Hukkalansalon alueelle.
  • TVE 3: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 49 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 31 kpl sijoittuu Takankankaan alueelle ja 18 kpl Hukkalansalon alueelle.
  • TVE 4: Hankkeessa rakennetaan yhteensä enintään 47 uutta tuulivoimalaa. Voimaloista 29 kpl sijoittuu Takankankaan alueelle ja 18 kpl Hukkalansalon alueelle.

Sähkönsiirron vaihtoehdot 

  • SVE 1: 110 kV tai 400 kV:n voimajohto Nuojuan sähköasemalle. Hukkalansalon ja Takiankankaan välisen 110 tai 400 kV voimajohdon reitille on kaksi vaihtoehtoa; VEA kulkee Osmankajärven eteläpuolitse ja VEB Osmankajärven pohjoispuolitse.
  • SVE 2: 110 kV tai 400 kV:n voimajohto Seitenoikean sähköasemalle. Takiankankaan ja Hukkalansalon välisen 110 kV voimajohdon reitille on kaksi vaihtoehtoa; VEA kulkee Osmankajärven eteläpuolitse ja VEB Osmankajärven pohjoispuolitse.

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään Paltamon Jättiläisenmaassa 15.6.2022 klo 17 alkaen osoitteessa Kivesvaarantie 40, 88310 Paltamo. Yleisölle tarjotaan mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun hankkeesta vastaavan ja konsultin kanssa tapahtumapaikalla ennen yleisötilaisuutta. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon asiatunnus KAIELY/917/2021 mainiten 6.8.2022 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Käyntiosoite on Kalliokatu 4, Kajaani.

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena kuulemisen jälkeen oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Yhteysviranomaisen lausunnossa huomioidaan kuulemisen aikana jätetyt lausunnot ja mielipiteet. Lausunto julkaistaan tällä verkkosivulla.

 

Julkaistu 3.6.2022 klo 13.43, päivitetty 13.6.2022 klo 15.40

Julkaisija: