Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

SISÄLTÖ.pdf (597 kt)

sivut 1-76, osa 1.pdf (6310 kt)
sivut 77-131, osa 2.pdf (5564 kt)
sivut 132-171, osa 3.pdf (6677 kt)
sivut 172-251, osa 4.pdf (3285 kt)
sivut 252-271, osa 5.pdf (6870 kt)
sivut 272-311, osa 6.pdf (6109 kt)
sivut 312-331, osa 7.pdf (5722 kt)
sivut 332-346, osa 8.pdf (3177 kt)
sivut 347-361, osa 9.pdf (6067 kt)
sivut 362-375, osa 10.pdf (6960 kt)
sivut 376-390, osa 11.pdf (6665 kt)
sivut 391-425, osa 12.pdf (5506 kt)
sivut 426-533, osa 13.pdf (4345 kt)

LIITTEET
1. Viranomaisen YVA-ohjelmasta antaman lausunnon huomioiminen.pdf (126 kt)
2. Karttaesitykset hankevaihtoehdoista VE0+, VE1, VE2 ja VE2+
- osa 1.pdf (3704 kt)
- osa 2.pdf (4632 kt)
3. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen valinta ympäristövaikutusten arvointiin.pdf (295 kt)
4. Maanalaisen louhinnan alustava kannattavuusarvio.pdf (3653 kt)
5. Ylijoen siirtouoman tekninen tarkastelu
- osa 1.pdf (5478 kt)
- osa 2.pdf (5059 kt)
6. Suhankojärven kuivatus, tekninen suunnitelma.pdf (5393 kt)
7. Hydrometallurginen jäännössakka-allas.pdf (3417 kt)
8. Kaivoksen konseptuaalinen sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelma.pdf (5961 kt)
9. Säteilyturvakeskuksen radiologinen perustilaselvitys.pdf (2768 kt)
10. Kaivostoiminnassa muodostuva pöly ja sen leviäminen
- osa 1.pdf (1341 kt)
- osa 2.pdf (5908 kt)
- osa 3.pdf (5995 kt)
- osa 4.pdf (6728 kt)
- osa 5.pdf (6964 kt)
- osa 6.pdf (6526 kt)
- osa 7.pdf (6542 kt)
11. Liitteet maaperä-, kallioperä- ja pohjavesiosioon
- osa 1.pdf (6582 kt)
- osa 2.pdf (5297 kt)
- osa 3.pdf (6724 kt)
12. Hydrogeologisten tutkimusten raportti.pdf (6433 kt)
13. Kalliopohjaveden virtausraportti
- osa 1.pdf (3829 kt)
- osa 2.pdf (6971 kt)
- osa 3.pdf (2304 kt)
14. Kaivoshankkeen vesitase.pdf (2751 kt)
15. Päästöarvio vesistöihin
- osa 1.pdf (5544 kt)
- osa 2.pdf (2329 kt)
16. Vesistövaikutusraportti.pdf (3094 kt)
17. Jokihelmisimpukka Simojoessa (Alleco Oy).pdf (685 kt)
18. Bioindikaattoriselvitys 2013.pdf (3601 kt)
19. Kasvillisuusselvitykset sekä vaikutusten alle jäävät kohteet
- osa 1.pdf (6681 kt)
- osa 2.pdf (6865 kt)
- osa 3.pdf (6807 kt)
- osa 4.pdf (6084 kt)
- osa 5.pdf (6991 kt)
- osa 6.pdf (2495 kt)
- osa 7.pdf (3120 kt)
- osa 8.pdf (2661 kt)
- osa 9.pdf (4910 kt)
20. Natura-arviointi.pdf (4165 kt)
21. Saukkoselvitykset
- osa 1.pdf (3532 kt)
- osa 2.pdf (2298 kt)
22. Lepakkoselvitys.pdf (1533 kt)
23. Viitasammakkoselvitys.pdf (4264 kt)
24. Linnustoselvitykset
- osa 1.pdf (6432 kt)
- osa 2.pdf (708 kt)
25. Täydentävä luontoselvitys 2013.pdf (3473 kt)
26. Maisemaselvitys
- osa 1.pdf (6881 kt)
- osa 2.pdf (3871 kt)
27. Muinaisjäännösinventaario (Mikroliitti Oy)
- osa 1.pdf (5427 kt)
- osa 2.pdf (3433 kt)
28. Porotalousselvitys.pdf (4916 kt)
29. Sosiaalisten vaikutusten arviointi
- osa 1.pdf (5524 kt)
- osa 2.pdf (3358 kt)

Julkaistu 7.11.2013 klo 11.28, päivitetty 7.11.2013 klo 15.12

Julkaisija: