Stora Enso Oulu Oy, Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutos, vaihe 2, Oulu

Hankkeen kuvaus

Stora Enso Oulu Oy on ryhtynyt tuotantosuunnan muutoshankkeen toisen vaiheen osalta selvittämään joiltakin osin aiemmasta suunnitelmasta poikkeavaa vaihtoehtoista hanketta kartongin valmistamiseen Oulussa. Vaihtoehtoisessa hankkeessa aloitetaan kartongintuotanto koneella BM6 sekä valkaistun ja valkaisemattoman kemitermomekaanisen massan valmistus uudella BCTMP-massalinjalla kartonginvalmistuksen raaka-aineeksi. Tuotantosuunnan muutoksen vaiheen 2 ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Stora Enso Oulu Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

  Arviointiohjelma

  Arviointiselostus

  Vaihtoehdot

  Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetyt hankevaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto VE0: Vaihtoehdossa VE0 (ns. nollavaihtoehto) toiminta jatkuu nykyisellään, voimassa olevan ympäristöluvan vaiheen 1 mukaisena, eikä siihen tehdä muutoksia.
  • Vaihtoehto VE1: Vaihtoehdossa VE1 tällä hetkellä pysäytettynä oleva paperikone PK6 muutetaan kartonkikoneeksi BM6. Kartonkikoneen raaka-aineena käytettävää kemitermomekaanista massaa ryhdytään valmistamaan uudella massalinjalla, jossa voidaan valmistaa sekä valkaistua että valkaisematonta massaa. Uusi massalinja käsittää kuitulinjan ja haihduttamon.
  • Vaihtoehto VE2: Vaihtoehtona VE2 huomioidaan tehtaan ympäristöluvan vaiheen 2 mukainen toiminta, jonka vaikutukset on arvioitu vuonna 2018 toteutetussa YVA-menettelyssä. Myös tässä vaihtoehdossa paperikone PK6 muutetaan kartonkikoneeksi BM6, jonka raaka-aineeksi valmistetaan kemitermomekaanista massaa, mutta vaihtoehdossa VE2 tehtaan tuotantokapasiteetit ovat vaihtoehtoa VE1 pienemmät. Myös tämä vaihtoehto sisältää muutoksia tehtaan raaka-aineiden ja jätevesien käsittelyyn sekä sisältää uuden hajukaasukattilan rakentamisen. Tämän vaihtoehdon mukaiselle toiminnalle on ympäristölupa, mutta toimintaa tai sen edellyttämiä muutostöitä ei ole aloitettu.

  Arviointiselostus nähtävillä

  Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä sähköisenä 1.8.-16.9.2022 Oulun kaupungin palvelupiste Oulu10:ssä (Saaristonkatu 8, Oulu), Oulun pääkirjastossa (Kaarlenväylä 3, Oulu) ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä (Veteraanikatu 1, Oulu) sekä internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/storaensooulutuotannonmuutosvaihe2YVA.

  Yleisötilaisuus

  YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 16.8.2022 klo 17.00–19.00 verkkolähetyksenä (verkkolähetyksen linkki: storaenso-ouluntehdas-yva-vaihe2 (videopalvelin.fi). Sivulta voi lähettää kysymyksen tilaisuuteen.

  Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankkeesta vastaavan (Stora Enso Oulu Oy) ja YVA-konsultin (AFRY Finland Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. 

  Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä voi ennen yleisötilaisuutta lähettää hankkeesta vastaavalle sähköpostiosoitteeseen: communications.oulu@storaenso.com.

  Kannanottojen esittäminen

  Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 16.9.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU, myös sähköpostilla osoitteella kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmän arviointiselostuksesta 16.11.2022 mennessä. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä edellä mainituissa arviointiselostuksen nähtävilläpitopaikoissa.

  Julkaistu 24.2.2022 klo 15.03, päivitetty 14.7.2022 klo 12.52