Soklin voimajohto, Pelkosenniemi, Savukoski

Arviointiohjelma

Soklin kaivoshanketta täydentävä arviointiohjelma, joka koskee 220 kV:n johtohanketta välillä Pelkosenniemi-Savukoski-Sokli

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Täydentävän YVA-ohjelman mukaan 220 kV:n johtoreitin on tarkoitus sijoittua välille Pelkosenniemi-Savukoski-Sokli ja se alkaa Pelkosenniemellä sijaitsevalta Kokkosnivan voimalaitokselta. Suunnitellun voimajohdon yhteispituus on noin 125 km ja se sijoittuu Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueelle. YVA-ohjelmassa tarkastellaan ja vertaillaan voimassa olevassa Itä-Lapin maakuntakaavassa olevan johtoreitin mukaista päävaihtoehtoa (VE1). Tämän lisäksi tarkastellaan viittä alavaihtoehtoa, jotka perustuvat pitkälti päävaihtoehtoon. Lisäksi tarkastellaan ns. nollavaihtoehtoa, jossa kaivosta ei avata lainkaan eikä voimajohtoa siis rakenneta.

Vaihtoehto VE1: Voimajohto sijoittuu reitille Pelkosenniemi-Savukoski-Sokli alkaen Pelkosenniemellä sijaitsevalta Kokkosnivan voimalaitokselta. Välillä Kokkosniva-Kitisen länsipuoli Pelkosenniemen kirkonkylän pohjoispuolella se sijoittuu vanhan johtokäytävän viereen, mutta muille alueille rakennetaan uusi johtokäytävä. Johtoreitti noudattaa pääosin maakuntakaavan linjausta. Myös piakkoin käynnistyvän Soklin rautatiehankkeen YVA-menettelyn hankevaihtoehto VE2 noudattelee pääosin samaa reittiä.

Alavaihtoehto VE1.1: Vaihtoehto tarkoittaa poikkeamaa päävaihtoehdosta Kupittajan pohjavesialueen ja Kemihaaran soiden suojelualueen kohdalla. Johtoreitti kulkee olemassa olevan 45 kV:n johdon rinnalla sen eteläpuolella ylittäen pohjavesialueen ja suoalueen päävaihtoehdon VE1 eteläpuolella.

Alavaihtoehto VE1.2: Reitti tukeutuu Soklin ratahankkeen VE2:een Kitisen ylityksessä ja Luiron soiden suojelualueen kohdalla. Mikäli ratahanke tullaan rakentamaan VE2:n mukaisesti Pelkosenniemen kautta, niin Luiron soiden osalta ratalinjaus ja voimajohto halkaisisivat suojellun suoalueen.

Alavaihtoehdot VE1.3 ja VE1.4: Vaihtoehdot seuraavat alustavaa Soklin ratahankkeen vaihtoehtoa VE2 myös Lunkkauksen kylän kohdalla ja Savukosken kirkonkylän pohjoispuolella.

Alavaihtoehto VE1.5: Vaihtoehtoinen reitti kiertää Martin kylän länsipuolelta ylittäen samalla Kemijoen, etenee Kemijoen itäpuolella Ruuvaojan pohjoispuolelle saakka ja palaa sitten päävaihtoehdon VE1 reitille.

YVA-selostuksen vaihtoehdot

Alun perin Soklin voimajohdon ympäristövaikutukset oli tarkoitus esittää osana kaivoksen YVA-selostusta. Lopulta niistä päätettiin laatia erillinen YVA-selostus.

Suunniteltu Kokkosnivan voimalaitokselta alkava 220 kV:n voimajohto Soklin kaivokselle sijoittuu Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien alueelle. Sen yhteispituus on noin 125 km.

Päävaihtoehto VE1: Voimajohto hyödyntää olemassa olevien voimalinjojen maasto­käytävää Kokkosnivan ja Pelkosen­niemen välillä. Voimajohto ylittää Kitisenjoen noin 200 m nykyisen maantiesillan pohjoispuolelta. VE1 ylittää Kupittajan pohjavesialueen Pelkosenniemen kunnan päävedenottamon yläpuolelta. Linjaus kulkee Pelkosenniemi–Savukoski-maantien (965) vieressä noin 7 km. Sen jälkeen voimajohto kulkee maantien suuntaisesti mutta kauempana tiestä. Linja ylittää Kemijoen Savukosken pohjoispuolella ja myöhemmin Värriöjoen. Voimajohto seuraa Martti–Tulppio-tietä Kemijoen itäpuolella Ruuvaojalle asti, missä se kääntyy kohti Soklia.

Alavaihtoehto VE1.1: Voimajohto tekee päävaihtoehdosta poikkeaman Pelkosenniemellä Kupittajan pohjavesialueen kohdalla, linja ylittää Kupittajan pohjavesialueen pohjaveden virtaussuunnassa vedenottamon alapuolelta. VE1.1 linjaus seuraa nykyisten 45/20 kV voimajohtojen maastokäytävää noin 7 km, kunnes yhtyy päävaihtoehdon VE1 reitille. VE1.1 sivuaa Kemihaaran soiden suojelualuetta sen pohjoisreunalta.

Alavaihtoehdot VE1.3 ja VE1.4: Vaihtoehdot käsittävät rautatielinjauksen mukanaan tuomat reittimuutokset Savukosken pohjoispuolella, Kemijoen itäpuolella suunnilleen Martin kylän kohdalla. VE1.3 myötäilee rautatien vaihtoehdon VE2 linjausta Kemijoen ylityksestä Värriöjoelle ja vaihtoehdon pituus on noin 19 km. VE1.4 puolestaan myötäilee ratalinjausta Värriöjoen pohjoispuolella noin 17 km pituudelta.

Alavaihtoehto VE1.5 kiertää Savukoskella Martin kylän sen länsi- ja pohjoispuolelta ja kulkee noin 56 km matkan Kemijoen länsipuolella, kun muut vaihtoehdot sijoittuvat Kemijoen itäpuolelle. VE1.5 palaa päävaihtoehdon VE1 reitille Ruuvaojan pohjoispuolella.

Vaihtoehto 0. Voimajohdon rakentamatta jättäminen

Julkaistu 7.8.2009 klo 10.51, päivitetty 18.6.2019 klo 13.52

Julkaisija: