Simon Leilisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimapuistoa Simon Leilisuon alueelle. Hankealue sijaitsee noin 6,5 kilometriä Simon keskustasta pohjoiseen. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä enintään 14 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 265 metriä ja yksikköteho voimalateknologian kehityksestä riippuen noin 6–10 MW. Hankealueella tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon nykyisen Fingridin 400 kV:n voimajohtolinjan varrelle rakennettavan Simojoen sähköaseman kautta. Uusia ilmajohtoja ei rakenneta, sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleiden avulla.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1: rakennetaan 14 uutta tuulivoimalaa

Osallistumis- ja arviointisuunnisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman paperiversio on luettavissa 8.12.2021 - 21.1.2022:

Vaikutukset arvioidaan kaavoituksessa

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ja tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksessa YVA-menettelyn sijaan. Yleiskaavoituksesta vastaa Simon kunta. Lapin ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

Yhteismenettelyssä kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa. Asiakirjat tulevat julkisesti nähtäville. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Myös kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Simon kunnassa. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavan suunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus tiistaina 21.12.2021 klo 17:30 alkaen Simon virastotalon (Ratatie 6) valtuustosalissa.

 

 

Julkaistu 7.12.2021 klo 13.30, päivitetty 17.2.2022 klo 8.39

Julkaisija: