Siipyyn edustan tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus
Hankkeena on tuulivoimapuiston rakentaminen Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueelle. Tuulivoimapuisto sijoittuisi hieman yli 20 km etäisyydelle Kristiinankaupungin keskustasta ja noin 5 km rannikosta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 52 km2.

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan maksimissaan noin 80 tuulivoimalaitosyksikköä sijoitettaisiin kyseiselle merialueelle. Yksikkötehot tuulivoimalaitoksille ovat 3 – 5 MW. Yhteensä arvioitu teho olisi 240 – 400 MW. Kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostuu noin 100 m korkeasta tornista ja kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija on 100 – 125 m.

Tuulivoimalaitosyksiköille rakennetaan perustukset merialueen pohjaan, maksimi perustussyvyys olisi 20 m ja rakennuspaikalle johtavan väylän syvyys vähintään 5m. Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö syötetään valtakunnalliseen sähköverkkoon Kristiinan voimalaitoksen sähköasemalla, minne sähkönsiirto voimaloista tapahtuu maakaapelilla.

Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston hyväksymässä (29.9.2008) Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualuetta on osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi (tv). Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana.

Lähin suojelualue on Kristiinankaupungin saariston (FI0800134) Natura 2000-ohjelmaan kuuluva alue, joka sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä rannikon tuntumassa. Alue muodostaa tärkeän muuttoreitin monille lintulajille.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat
Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nollavaihtoehtoa ja kaksi vaihtoehtoa samalla noin 52 km2 kokoisella hankealueella, sekä miten sähkönsiirto tuulivoimapuistosta tapahtuu Kristiinan voimalinjaan:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta. Kristiinankaupungin Siipyyn edustan alueelle ei rakenneta tuulivoimapuistoa.
  • VE 1: Toteutetaan enintään 80 tuulivoimalaitosta Kristiinankaupungin Siipyyn edustan alueelle, missä voimaloita on sijoitettu hankealueelle pohja- ja syvyysolosuhteiden mukainen enimmäismäärä. 
  •  VE 2: Arvioinnissa tarkastellaan vaikuttavatko tuulivoimaloiden määrän ja sijoituksen muuttaminen oleellisesti esiintyvien ympäristövaikutusten merkittävyyteen. Vaihtoehto määritellään arvioinnin perusselvitysvaiheen valmistuttua.
Julkaistu 16.4.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.03