Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankeet, Simo

Arviointiohjelma

 

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus saapunut: 7.1.2015
  • Arviointiselostus nähtävillä: 15.1.2015 alkaen koko arviointimenettelyn ajan: Simon kunnanvirastossa, (Ratatie 6), Keminmaan kunnanvirastossa, (Kunnantie 3), Kemin kaupungintalolla, (Valtakatu 26), Lapin- elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, (Hallituskatu 3 B, Rovaniemi).
    Arviointiselostukseen voi tutustua myös Simon (Jenssintie 2) ja Keminmaan (Väylätie 6) kunnankirjastossa, Kemin kaupunginkirjastossa (Marina Takalonkatu 3).

 

Hankekuvaus

Rajakiiri Oy suunnittelee kahta tuulituulivoimapuistoa Simon kunnan lounaisosaan. Hankealueille suunnitellaan yhteensä enintään 39 tuulivoimalan rakentamista. Näistä voimaloista 3 rakennettaisiin pienemmälle Seipimäen hankealueelle ja loput 36 laajemmalle Tikkalan alueelle.

 

Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi enintään noin 234 MW. Seipimäen tuulipuisto kattaa noin 411 hehtaarin laajuisen alan valtatien 4 pohjoispuolella noin 7 kilometriä Simon kuntakeskuksesta luoteeseen. Tikkalan tuulipuiston kokonaisala on noin 1946 hehtaaria. Tikkalan alue sijoittuu valtatien 4 pohjoispuolelle Maksniemen alueelle noin 10 kilometrin etäisyydelle Simon kuntakeskuksesta ja noin 13 kilometrin etäisyydelle Kemin keskustasta. Tikkalan tuulivoimapuisto on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa.

 

Tuulivoimapuistot koostuvat tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavista sähköasemista, kytkinkentistä ja ilmajohdoista sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä.

 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa on Rajakiiri Oy. Rajakiiri Oy on suomalaisten energia- ja teollisuusyritysten omistama tuulivoimatuotantoon keskittynyt yritys. Osakkaina yrityksessä ovat EPV Energia Oy, Oy Katternö Kraft Ab, Outokumpu Oyj ja Rautaruukki Oyj (osa SSAB:tä).

 

Vaihtoehdot

 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolmea varsinaista toteutusvaihtoehtoa sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä.

 

Vaihtoehto VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta

 

Vaihtoehto VE1: Seipimäen alueelle toteutetaan 3 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle 19 tuulivoimalaa.

 

Vaihtoehto VE2: Seipimäen alueelle toteutetaan 3 tuulivoimalaa ja Tikkalan alueelle 36 tuulivoimalaa.

 

Vaihtoehto VE3: Seipimäen alue ei toteudu, Tikkalan alueelle toteutetaan 36 tuulivoimalaa.

 

Sähkönsiirron vaihtoehdot

 

Vaihtoehto VEO: Tuulivoimalaitoksia ei rakenneta, jolloin myöskään sähkönsiirtoa ei rakenneta.

 

Vaihtoehto VEA: Sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV:n ilmajohdolla Taivalkosken sähköasemalle.

 

Vaihtoehto VEB: Sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV:n ilmajohdolla uudelle, olemassa olevan 400 kV voimajohdon varteen rakennettavalle 110/400 kV sähköasemalle.

 

Vaihtoehto VEC: Sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV ilmajohdolla Kittilänjärven uudelle sähköasemalle.

 

Vaihtoehto VED: Hankealueella tuotettu sähkö siirretään hankealueelle rakennettavalta sähköasemalta 110 kV:n ilmajohdolla Taivalkosken sähköasemalle.

Julkaistu 8.1.2014 klo 10.57, päivitetty 2.2.2016 klo 14.18

Julkaisija: