Repojoki-Kuttura maantie, Inari

Arviointiohjelma (keskeytetty)

Hankekuvaus

Hanke on uusi itä-länsi –suuntainen 6/7 metriä leveä päällystetty yksiajoratainen, kaksisuuntainen maantie Köngäs-Inari (mt 955) –maantieltä Repojoen kohdalta Kutturan kylälle. Uuden tiejakson pituus olisi noin 19 km. Hanke sijaitsee Pohjois-Lapissa Inarin kunnan eteläosassa. Suunnittelualue rajautuu lännessä Inarin ja Kittilän väliseen maantiehen, etelässä Ivalojokeen, idässä Laanila-Kuttura (yhdystie 9694) -maantiehen ja pohjoisessa Litmuorvaaraan. Suunnittelualue sijaitsee suurimmalta osalta Hammastunturin erämaa-alueella ja Hammastunturin Natura 2000 –verkostoon kuuluvalla alueella.

Hankkeesta vastaava on Tiehallinnon Lapin tiepiiri. Tiepiiri on valtion tiehallintoviranomainen, joka vastaa Lapin maanteistä. 

VAIHTOEHDOT

Vaihtoehto 0: (VE 0) Repojoki-Kuttura -tiehanketta ei toteuteta. Vaihtoehto kuvaa nykytilannetta ilman uusia tieyhteyksiä tai tieverkolla liikenteellisen vaikutusalueen sisällä tehtäviä muita merkittäviä parannuksia.

Vaihtoehto 1: VE 1 noudattaa Köngäs–Inari -tieltä lähdettäessä alkuosallaan nykyistä Litmuorvaaran yksityistielinjaa. Litmuorvaaran kohdalla maastokäytävä erkanee yksityistiestä ja noudattaa pääosin nykyistä kulku-uraa/sähkölinjaa Taimenjoelle saakka. Taimenjoen jälkeen vaihtoehto 1 sijoittuu rakentamattomaan maastoon kulku-uran ulkopuolelle. Vaihtoehdon 1 alavaihtoehtoina tutkitaan mahdollisuutta linjata tie tällä osuudella Kutturan kylän pohjoispuolelta (VE 1a) tai eteläpuolelta (VE 1b-1d). Vaihtoehdossa 1a Ivalojoki ylitetään nykyistä siltaa pitkin ja Taimenjoen ja Karvajoen kohdalle rakennetaan uudet sillat. Vaihtoehdot 1b-1d eivät ylitä Taimenjokea, mutta Ivalojoki ja Karvajoki ylitetään uudella sillalla. Kutturan kylään kulku tapahtuu kaikissa vaihtoehdoissa nykyisen Ivalojoen sillan kautta.

Vaihtoehto 2: VE 2:n maastokäytävä noudattaa Köngäs–Inari -tieltä lähdettäessä alkuosallaan nykyistä kulku-uraa/sähkölinjaa liittyen noin 1,5 km osuudelta Litmuorvaaran yksityistiehen. Litmuorvaaran kohdalla vaihtoehdon 2 maastokäytävä erkanee yksityistiestä sivuuttaen Litmuorvaaran sen eteläpuolelta. Vaihtoehto sijoittuu loppumatkalla rakentamattomaan maastokäytävään Taimenpalon pohjoispuolelle. Taimenjoen ylitettyään vaihtoehto 2 jatkaa kohti Kutturan kylää joen pohjoispuolella. Vaihtoehdon 2 toteuttaminen edellyttää uusien siltojen rakentamista Karvajoelle ja Taimenjoelle.

Julkaistu 4.11.2009 klo 7.47, päivitetty 18.6.2019 klo 13.49

Julkaisija: