Hyppää sisältöön

Raahen eteläiset tuulivoimapuistot

Hankkeen kuvaus

Puhuri Oy ja Tuuliwatti Oy suunnittelevat 5 tuulivoimapuiston rakentamista Raahen kaupungin eteläosiin 5 eri alueelle, jotka ovat Haapajärvi, Rautionmäki, Ketunperä, Piehingin Sarvankangas ja Piehingin Ylipää. Piehingin alueet rajautuvat Pyhäjoen kunnan rajaan. Hankkeet koostuvat tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulivoimapuistojen sähköasemista, puistot kantaverkkoon yhdistävästä ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.
Hankkeessa rakennettaisiin yhteensä 76–87 tuulivoimalaa, jotka olisivat yksikköteholtaan 2,3-5 megawattia (MW). Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 100–145 metriä, roottorin halkaisija enimmillään 120 metriä ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus enimmillään noin 200 metriä. Tuulivoimapuistojen yhteenlaskettu kokonaisteho olisi 175–435 MW ja vuotuinen nettotuotanto noin 500–1400 GWh/vuosi.

Tuulivoimaloiden sijoitusvaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi toteutusvaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehto VE1: Tuulivoimaloita rakennettaisiin korkeintaan 87 kpl, ja tuulipuistojen kokonaisteho olisi noin 200–435 MW.
Vaihtoehto VE2:  Tuulivoimaloita rakennettaisiin enintään 76 kpl, ja tuulipuistojen kokonaisteho olisi noin 175–380 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Sähkönsiirto toteutettaisiin kahdessa vaiheessa, joista vaiheessa 1 tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa ja vaiheessa 2 yhtä reittivaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa tuulipuisto liitettäisiin valtakunnan verkkoon Haapajärven pohjoispuolella sijaitsevalla uudella Mustalammen sähköasemalla.

Vaihe 1: Haapajärven eteläpuolelle rakennettava Lintusen uusi sähköasema toimisi Haapajärven, Ketunperän ja Rautionmäen tuulipuistojen sähköasemana. Liittyminen kantaverkkoon tapahtuisi Mustalammen sähköasemalla. Vaihe 1a: Sähkönsiirtoreitti Lintusen sähköasemalta Mustalammen sähköasemalle kulkisi Haapajärven länsipuolitse 110 kV ilmajohtona. Vaihe 1b: Sähkönsiirtoreitti Lintusen sähköasemalta Mustalammen sähköasemalle kulkisi Haapajärven itäpuolitse 110 kV ilmajohtona.

Vaihe 2: Uusi Soukkahaan sähköasema toimisi Piehingin Sarvankankaan ja Piehingin Ylipään tuulipuistojen sähköasemana. Sähkönsiirtoreitti kulkisi Soukkahaan sähköasemalta Lintusen sähköasemalle 110 kV ilmajohtona.

Julkaistu 11.1.2013 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 13.18