Hyppää sisältöön

Porin tulvasuojeluhanke, Pori

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus, saapunut:
  • Arviointiselostus on nähtävillä:
  • Kuulutus arviointiselostuksesta ( Kb):
  • Kuulemistilaisuudet 
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta (  Kb):
  • Lausuntojen määräaika:
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (  Kb):

Hankkeen kuvaus:


Pori on yksi merkittävimmistä tulvariskikohteista Suomessa.

Porin tulvatilanteeseen vaikuttavat Kokemäenjoen virtaaman lisäksi mahdollisen jään ja supon aiheuttama padotus sekä merivedenkorkeus.

Ensimmäisiä tulvasuojelupenkereitä Porin alueella on rakennettu jo 1920-luvulla ja tulvasuojeluruoppauksia 1930 luvulla.

Vuonna 2003 on käynnistynyt Porin tulvariskien kehittämishanke, Porin tulvat –hanke, jossa ovat olleet mukana Porin kaupunki, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeen loppuraportti on valmistunut vuonna 2006. Loppuraportissa on arvioitu mahdollisen suurtulvan aiheuttamia vahinkoja sekä esitetty toimenpide-ehdotukset tulvasuojelutöistä.

Pöyry Environment Oy on laatinut em. loppuraportin toimenpide-ehdotuksiin pohjautuvan yleissuunnitelman, joka käsittelee Kokemäenjoen ja sen sivuhaarojen ruoppauksia, ja nykyisten tulvapenkereiden korottamista sekä uusien penkereiden tai muiden tulvasuojelurakenteiden rakentamista sellaisessa laajuudessa, että ne estävät veden pääsyn suojeltavaksi suunnitelluille alueille suurtulvan aikana. Mitoitetut yleissuunnitelmat on laadittu ruoppauksille sekä maapatorakenteille. Joillekin alueille on maapatorakenteen asemasta esitetty maisemallisten ja teknisten seikkojen perusteella seinämäistä rakennetta tai muuta erityisratkaisua. Suunnittelualue ulottuu meren suistoalueelta Ulvilan rajalle asti. Harjunpäänjoella suunnittelualue ulottuu maantielle 2553 saakka.

Arvioitavaan Porin tulvasuojeluhankkeeseen kuuluvat edellä kuvatussa yleissuunnitelmassa esitetyt toimet. Yleissuunnitelmassa esitetyn rinnalle on laadittu tässä YVA-ohjelmassa myös vaihtoehtoisia tulvasuojelun toteutustapoja. Koska hanke on toteutukseltaan ja vaikutuksiltaan mittava, siitä on laadittava lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely).

Arvoitavat vaihtoehdot ovat:

- VE0; YVA- menettelyssä tarkastellaan YVA- asetuksen (713/2006) 9 §:n mukaan ”-- hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton ".

- VE1; Vaihtoehdossa toteutetaan ruoppaukset ja tulvapenkereiden rakentaminen siten,  että se riittää estämään mitoitustulvatilanteessa sattuvan Kokemäenjoen ylivirtaamatilanteesta aiheutuvan suurtulvan. 

- VE2; Vaihtoehdossa toteutetaan  ruoppaukset  ja tulvapenkereiden rakentaminen. Tulvapenkereitä ei koroteta V1:n mukaisesti, vaan matalampana ottaen huomioon tulvauoman mitoitusvedenkorkeuksia laskeva vaikutus. Mitoittavan tulvavedenkorkeuden alentamiseksi rakennetaan tulvauoma Porin kaupungin pohjoispuolitse.

- VE3; Vaihtoehdossa ruoppaukset toteutetaan laajemmin kuin vaihtoehdossa V1 ja V2. Tulvapenkereitä ei koroteta V1:n mukaisesti, vaan matalampana ottaen huomioon lisäruoppausten mitoitusvedenkorkeuksia laskeva vaikutus.

Julkaistu 15.1.2008 klo 0.00, päivitetty 10.6.2019 klo 8.22