Poikelin tuulivoimapuisto, Korsnäs

Hankkeen kuvaus

Hankealueelle (Poikel) suunnitellaan yhteensä kahdeksan tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 290 metriä. Poikelin tuulivoimapuisto kattaa noin 1000 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu pääosin yksityisten maanomistajien maille, mutta myös Korsnäsin kunta ja seurakunta omistavat maata hankealueelta.

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • VE 0 Tuulivoimalat. Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE 1 Tuulivoimalat. Poikelin alueelle rakennetaan kahdeksan uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 290 metriä, napakorkeus 200 m ja yksikköteho 5-10 MW. Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuiston kokonaisteho on noin 40-80 MW.
  • VE 2 Tuulivoimalat. Poikelin alueelle rakennetaan kahdeksan uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 290 metriä, napakorkeus 200 m ja yksikköteho 5-10 MW. Hankevaihtoehdossa 2 tuulivoimapuiston kokonaisteho on sama kuin vaihtoehdossa 1, eli noin 40-80 MW. Neljän tuulivoimalan sijainti on eri kuin vaihtoehdossa 1.
  • Sähkönsiirto. Tuulivoimapuiston sisäinen ja ulkoinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

Yleiskaava ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 5.5.-4.6.2021 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus on 10.5.2021 klo 18-20. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin Teamsin välityksellä.

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 4.6.2021 joko sähköisesti info@korsnas.fi tai osoitteeseen Korsnäsin kunta, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs.

 

Julkaistu 3.5.2021 klo 14.40, päivitetty 29.6.2021 klo 13.36