Hyppää sisältöön

Pilkkasuon turvetuotantohanke, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Pilkkasuolla, joka sijaitsee Utajärven kunnassa noin 22 kilometriä kuntakeskuksesta koilliseen, Sanginkylän itä- ja kaakkoispuolella. Kyseessä on uusi turvetuotantohanke. Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisessa YVA-menettelyssä. Vapo Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.

Pilkkasuo sijaitsee Utajärven kunnassa. Vapo Oy:n hallussa olevan alueen kokonaispinta-ala on noin 424 hehtaaria. Pilkkasuo on osin luonnontilainen (ojittamaton), osin ojitettu suo. Se muodostaa laajan rimpisen aapasuokokonaisuuden, jonka keskellä on Pilkkalampi. Luonnontilaista osaa ympäröivät ojitusalueet sekä kangasmetsäsaarekkeet.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa turvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Energiaturve käytettäisiin Pohjois-Pohjanmaan energiantuotantolaitosten polttoaineena. Ympäristöturve toimitettaisiin kuivikkeeksi, kompostointiin, lietteiden imeytykseen ja maanparannukseen.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto 1 (VE1): Koko Pilkkasuon tuotantokelpoinen alue otetaan tuotantoon. Tarkasteltava alue on kooltaan noin 288 hehtaaria, josta ojitettua aluetta on noin 140 hehtaaria ja ojittamatonta noin 148 hehtaaria. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus. Kuivatusvedet johdetaan pohjoisen noin 95 hehtaarin osa-alueelta reittiä laskuoja - Utosjoki ja eteläosan noin 193 hehtaarin alueelta reittiä laskuoja – Potkunjoki – Utosjoki.

Vaihtoehto 2 (VE2): Pilkkasuon tuotantokelpoisesta alueesta rajataan pois Pilkkalammen alue ja sitä ympäröivä luonnontilainen alue. Tuotantokelpoinen pinta-ala on yhteensä noin 175 hehtaaria, josta ojitettua aluetta on noin 143 hehtaaria ja ojittamatonta noin 32 hehtaaria. Vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus. Kuivatusvedet johdetaan pohjoisen noin 95 hehtaarin osa-alueelta reittiä laskuoja – Utosjoki ja eteläosan noin 80 hehtaarin alueelta reittiä laskuoja – Potkunjoki – Utosjoki.

Nollavaihtoehto (VE0): Hanketta ei toteuteta.
Julkaistu 25.2.2011 klo 12.00, päivitetty 9.9.2019 klo 9.48