Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksen laajentaminen

Hankkeen kuvaus

Outokumpu-konserniin kuuluva Outokumpu Chrome Oy (hankevastaava) suunnittelee kaivoksen toimintojen laajentamista. Hankkeessa on kyse nykyisen toiminnan muutoksesta, johon YVA-menettelyä sovelletaan YVA-lain 3 §:n 1 momentin ja liitteen 1 kohtien 2 a), 11 b) ja 12) perusteella. Suunniteltu toiminnan muutos itsessään edellyttää YVA-lain mukaista menettelyä.

2) luonnonvarojen otto ja käsittelyArviointiohjelma (pdf 17,1 Mt)Arviointiohjelma (pdf 17,1 Mt)
a) kaivosmineraalien louhinta, paikalla tapahtuva rikastaminen ja käsittely, kun

 • kaivoksen pinta-ala on yli 25 hehtaaria, tai
 • irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa

11) jätehuolto

b) jätteiden käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista jätettä

 • sijoitetaan kaatopaikalle, joka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle

12) 1-11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset

Toimintojen laajentamisen taustalla ovat suunnitellut muutokset kaivoksen tuotantosuunnitelmissa ja louhintamenetelmissä. Hankkeen tavoitteena on kaivoksen malmioiden eli luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen louhimalla matalampipitoista malmia, mikä edistää resurssitehokkuutta. Tähän tähdätään mm. rikastamolle syötettävän malmin syötepitoisuuden laskemisella, ottamalla käyttöön nykyisen pengertäyttölouhintamenetelmän lisäksi myös sorroslouhintamenetelmä, käsittelemällä muodostuvaa rikastushiekkaa pastalaitoksella ja hyödyntämällä pastaa maanalaisen kaivoksen louhostäytöissä, hienokromiitin talteenotolla ja rikastamoiden laajentamisella. Toimintojen laajentamiseen liittyviä mahdollisia muutoksia ovat lisäksi kaivospiirin laajentaminen, kaivoksen laajennus sekä uuden rikastushiekka-altaan rakentaminen. Kaivospiiriä laajennetaan maanalaisen kaivoksen malmioiden itä-, länsi- ja syvyysjatkeiden, allasalueen mahdollisen laajentamisen sekä kaivostoiminnasta aiheutuvien maanpintavaikutusten hallitsemiseksi. Kaivoksen laajentuminen toteutetaan kokonaisuudessaan maanalaisena louhintana eli uusia avolouhoksia alueelle ei ole suunniteltu. Mahdollisesti uusi rikastushiekka-allas voisi sijoittua kaivospiirin ja varausalueen ulkopuolelle.

Suunniteltujen muutosten myötä kaivoksen louhintamäärät kasvavat. Rikasteiden tuotantomääriä ei ole kuitenkaan tarkoitus merkittävästi kasvattaa, koska Kemin kaivoksen ja rikastamon tuotanto on optimoitu Tornion ferrokromitehtaan tarvitseman raaka-aineen määrään. Tarkasteltavat muutokset toiminnassa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan esimerkiksi sorroslouhinta voidaan ottaa käyttöön osassa kaivosta ja vastaavasti käyttää nykyistä pengerlouhintaa ja sille menetelmälle soveltuvaa pastatäyttöä toisessa osassa kaivosta. Vastaavasti uuden rikastushiekka-altaan rakentaminen voi tulla tarpeelliseksi missä toteutusvaihtoehdossa tahansa.

Hankkeen vaihtoehdot

Suunniteltujen muutosten toteuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja (VE) ja niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti:

Suunniteltujen muutosten toteuttaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä. YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja (VE) ja niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain ja asetuksen mukaisesti:

 • VE0 – nollavaihtoehto: nykytilanne, jossa toiminta jatkuu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti (kokonaislouhintamäärä 3,7 milj. t/a)
 • VE1 – kaivospiirin laajennus ja louhintamäärien nosto (kokonaislouhintamäärä 4,4 milj. t/a)
 • VE2 – kaivospiirin laajennus, louhintamäärien nosto ja muutokset toiminnassa
  • VE2a: louhintamenetelmän muuttaminen sorroslouhintamenetelmäksi (kokonaislouhintamäärä 4,5 milj. t/a)
  • VE2b: rikastushiekan käsittely pastalaitoksella ja pastan hyödyntäminen louhostäytöissä pastatäyttönä (kokonaislouhintamäärä 4,3 milj. t/a)
  • VE2c: uuden rikastushiekka-altaan (pinta-ala n. 100 ha) rakentaminen joko nykyisen allasalueen pohjois- tai eteläpuolelle

Arviointiohjelma

Arviointiohjema on nähtävillä 1.7.2020 - 31.8.2020 seuraavissa paikoissa:

 • Tornion kaupungintalo, Asiakaspalvelupiste Kompassi, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
 • Kemin kaupunki, Valtakatu 26, 94100 Kemi, (asiakirjat ovat nähtävänä kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, 1 krs)
 • Keminmaan kunta, Rantatie 21, 94400 Keminmaa
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, 96100 Rovaniemi
 • internet, www.ymparisto.fi/keminkaivoksenlaajentaminenYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornion kaupungin (Torikatu 2), Kemin kaupungin (Marina Takalon katu 3), Keminmaan kunnan (Väylätie 6) ja Rovaniemen kaupungin (Jorma Eton tie 6) kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus on pidetty 12.8.2020.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 31.8.2020 Lapin ELY-keskukseen Hallituskatu 3 B, Rovaniemi tai sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/4128/2019.

 

Julkaistu 4.9.2020 klo 10.01, päivitetty 30.9.2020 klo 14.45

Julkaisija: