Nilsiän reitin väylähanke, Nilsiä (nyk. Kuopio)

  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta annettu 14.10.1999
  • ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta annettu 18.12.1998

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on avata uusi vesitieyhteys Kallaveden ja Syvärin järvialueiden välille. Hankkeeseen sisältyy Juankosken ja Karjalankosken kanavien rakentaminen sekä kulkuväylien parantaminen ja merkitseminen Syvärillä ja Vuotjärvellä. Kanavasulkujen hyötypituus on 35 metriä ja leveys 7,5 metriä. Kanava-alueilta tulee kaivumaita noin 120 000 m3, josta louhintamassoja 40 000 m3. Väylän kulkusyvyydeksi on suunniteltu 1,8 metriä. Vuotjärven ja Akonveden väliseltä vesialueelta tulee ruoppaus- ja kaivumaita noin 14 000 m3. Kaivumaista osa sijoitetaan Juantehtaiden teollisuusalueelle ja osa Hämälänsaareen sijoitettavalle läjitysalueelle. Ruoppaus- ja kaivumassoja sijoitetaan pääosin Akonveden syvänteeseen Sotinsaaren länsipuolelle ja Vuotjärveen Iso-Karkeisen eteläpuoliseen syvänteeseen.

Karjalankosken sulkukanavan sijaintia on tarkennettu lähemmäksi Karjalankosken voimalaitosta noin 50 metrin etäisyydelle voimalaitoksen eteläpuolelle. Kanava yhtyy jokiuomaan 100 metriä voimalaitokselta alavirtaan. Kanavan kokonaispituus on 200 metriä.

Vuosina 1991-1993 aikana tehtyjen suunnitteluvaiheiden aikana on tutkittu vaihtoehtoisia linjauksia Karjalankosken alueella. Vaihtoehtoina on tutkittu Karjalankosken etelä- ja pohjoispuolisia vaihtoehtoja sekä Jänissalmen linjausta.

Juankosken kanava sijoittuu nykyisen uittokanavan kohdalle. Sulku on suunniteltu kanavan Vuotjärven puoleiseen päähän. Yleissuunnitteluvaiheessa on tutkittu myös kanavan rakentamista Juankosken taajaman länsipuolelta.

Arvioitavat vaihtoehdot


Hankevaihtoehdoksi on valittu Karjalankosken eteläpuolinen jatkosuunnittelun aikana (vuonna 1999) tarkennettu linjaus, joka on todettu toimivuudeltaan, ympäristöhaitoiltaan ja kustannuksiltaan edullisimmaksi. Muita varsinaisia hankevaihtoehtoja ei ole nyt tarkasteltu.

Juankosken sulkukanavalle ei ole esitettävissä realistista vaihtoehtoista paikkaa tiiviisti rakennetussa ympäristössä ja kanavan rakentaminen Juankosken taajaman länsipuolelta on kustannuksiltaan yli kaksi kertaa muita linjausvaihtoehtoja kalliimpi.

Hankkeeseen sisältyvät uudet väylät sijoittuvat Vuotjärvellä ja Syvärillä merkityille venereiteille. Akonvedelle ei tule uusia laivaväyliä. Varsinaisilla väyläalueilla ei tehdä ruoppauksia.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 25 miljoonaa markkaa ja sen on arvioitu valmistuvan kesällä 2001.

Hankkeen toteutusta verrataan nykytilanteeseen eli 0-vaihtoehtoon, jolloin hanketta ei toteuteta.

Julkaistu 18.12.1998 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 14.02