Hyppää sisältöön

Narkauksen kaivoshanke, Rovaniemi

Päättynyt YVA-hanke (keskeytetty)

Arviointiohjelma

Narkauksen kaivoshankkeen YVA- menettelyn keskeyttäminen

Lapin ELY-keskus on keskeyttänyt päätöksellään 1.2.2013 Narkaus-kaivoshanketta koskevan YVA-menettelyn.

Kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy on toimittanut Lapin ELY- keskukselle 12.12.2012 kirjeen, jossa se pyytää keskeyttämään 30.8.2006 vireille saatetun Narkauksen kaivoshankkeen YVA-menettelyn.

Kirjeessään yhtiö toteaa, että mikäli Narkauksen kaivoshanke etenee tulee yhtiö käynnistämään YVA-menettelyn toimittamalla hanketta koskevan uuden YVA- ohjelman.

Hankekuvaus

Kaivoshanke sijoittuu Rovaniemen kaupungin alueelle, sen kaakkoisosaan, lähelle Ranuan kunnan pohjoisrajaa. Rovaniemeltä esiintymä alueelle on matkaa noin 40 km. Kaivoshanke käsittää kolmen erillisen platinaryhmän metalleja sisältävän esiintymän Nutturalammen, Kuohungin ja Siika-Kämän hyödyntämisen.

Nutturalammen ja Kuohungin esiintymät sijoittuvat Särki-Kämän järven pohjois- ja koillispuolelle ja Siika-Kämän esiintymä Siika-Kämän järven länsipuolelle.

Esiintymät ovat löytyneet 1980-luvulla Outokumpu Oyj:n malminetsinnässä ja niitä tutkittiin tuolloin lähinnä geofysikaalisilla mittauksilla ja syväkairauksin. Vuoden 2000 lopulta alkaen GFAP on tutkinut esiintymiä useaan otteeseen suoritetuin syväkairauksin.

Alueelle tulevien louhoksien pinta alat ovat enimmillään noin 40-60 ha. Nutturalammin ja Kuohungin kaivokset on tarkoitus louhia ensivaiheessa avolouhintana ja jatkaa myöhemmin louhintaa maanalaisena louhintana. Avolouhokset louhitaan noin 100 metrin syvyyteen. Siika-Kämän louhinta on tarkoitus toteuttaa alusta lähtien maanalaisena louhintana.

Vuosilouhinnaksi on kaavailtu 1,2 Mt (miljoonaa tonnia) malmia, rikastetta syntyisi vuodessa noin 18 500 t.. Louhittavaa sivukiveä on arveltu syntyvän koko toiminta-aikana noin 50 Mt.

Esiintymien malmi on tarkoitus rikkoa ja suorittaa karkea murskaus louhoksien alueella tai maan alla. Tämän jälkeen malmi kuljetetaan maanteitse rikastettavaksi Suhangon kaivokselle. Suhangosta mineraalirikaste kuljetetaan maanteitse rautatien varteen tai satamaan ja edelleen jalostettavaksi koti- tai ulkomaiselle sulatolle/jalostamolle. Sulatolla/jalostamolla rikasteen sisältämät arvometallit palladium, platina, kulta, kupari ja nikkeli otetaan talteen.

Kaivostoimintaa varten alueelle rakennetaan toimistot, tehdään piha-alueet, huolto- ja kunnossapitotilat. Alueelle tulee myös maa-ainesten ja sivukivien läjitysalueet. Sivukivien läjitysaluetta tarvitaan yhteensä noin 170 ha. Lisäksi alueelle rakennetaan tiestö ja putkistot, tehdään tarvittavat ojitukset ja vesienkäsittelyaltaat.

Yhtiön tarkoituksena on jättää kaivospiirihakemus kauppa- ja teollisuusministeriölle vuoden 2007 aikana. Kaivostoiminta on tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Kaivosten toiminta-ajaksi on arvioitu 8 vuotta.

 

Julkaistu 30.8.2006 klo 14.13, päivitetty 9.12.2015 klo 10.06

Julkaisija: