NCC Industry Oy:n Pornaisten maankaatopaikka, Pornainen

Hankkeen kuvaus

NCC Industry Oy:llä on Pornaisten kunnan Lahan kylässä toimiva kalliolouhos, jossa harjoitetaan kiviaineksen louhintaa, murskausta ja varastointia. Tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee alueelle perustettavaa maankaatopaikkaa ja jätteidenkäsittelytoimintaa. YVA-menettelyyn on sisällytetty myös suunniteltu louhinnan laajentaminen Hongankallion alueelle. Hanke sijoittuu Pornaisten kunnan länsiosaan Järvenpääntien pohjoispuolelle lähelle Sipoon ja Pornaisten välistä kuntarajaa. Hankealueelle kuljetaan Linsvedintien (146) ja Ukonojantien kautta. Kuljetukset hankealueelle suuntautuvat Järvenpään suunnalta lännestä.

Maankaatopaikkatoiminta on suunniteltu aloitettavan kiviainesten ottotoiminnan loppuvaiheessa ja jatkuvan ottotoiminnan päätyttyä. Maa-aineksia sijoitetaan alueelle mahdollisesti osittain samanaikaisesti kiviainesten oton kanssa. Alueelle suunniteltuja toimintoja ovat:

• louhinta ja murskaus Hongankallion alueella

• ylijäämämaiden ja -louheen vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus

• betonijätteen ja metsätähteiden vastaanotto ja käsittely

• sulfidisaven vastaanotto ja loppusijoitus

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE1: Maankaatopaikkatoimintaa ja betonin, louheen sekä puhtaan puujätteen ja metsätähteiden käsittelyä harjoitetaan nykyisellä, alueen eteläosaan sijoittuvalla ottoalueella sekä sen lähiympäristössä. Alueelle otetaan vastaan myös sulfidisavea. Alustava täyttötilavuus on noin 3,7 miljoonaa kuutiometriä.
  • Vaihtoehto VE2: Samat toiminnot kuin vaihtoehdossa VE1, mutta maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan myös VE1:n pohjoispuoleisella alueella. Hongankallion alue louhitaan lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja lisäksi alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön. Hongankallion alueelle ei sijoiteta sulfidisavea. Alustava täyttötilavuus on yhteensä noin 6,9 miljoonaa kuutiometriä.
  • Vaihtoehto VE0: Maankaatopaikkahanketta ei toteuteta. Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei sulje pois Hongankallion louhintaa, joka ei itsessään edellytä YVA-menettelyä. Kiviainesten ottaminen sekä muu toiminta tapahtuu kulloinkin voimassa olevien lupien mukaisesti. Alueen maisemointi tapahtuu lupien mukaisesti.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

 

Julkaistu 16.3.2018 klo 13.00, päivitetty 10.12.2020 klo 10.47

Julkaisija: