Hyppää sisältöön

Myllykankaan tuulivoimapuisto, Ii

 

Hankkeen kuvaus

Metsähallitus Laatumaa suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Iin kunnan Kuivaniemen kylän kaakkoispuolella n. 6 kilometrin etäisyydellä sijaitsevalle Myllykankaan alueelle. Hankkeessa rakennettaisiin 10–19 tuulivoimalaitosta yksikköteholtaan 2–3 MW ja kokonaisteholtaan 20–50 MW vaihtoehdosta riippuen. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 100–150 m ja roottorin halkaisija 100–150 m. Voimaloiden enimmäiskorkeus olisi 240 metriä merenpinnan yläpuolella. Tuulipuisto koostuisi tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, 1–2 sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi toteutusvaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE 1: 10 tuulivoimalaa, jotka liitetään alueen läpi kulkevaan Raasakka-Isohaara -110 kV voimajohtoon hankealueella. Tuulipuiston kokonaisteho 20–30 MW ja alueen pinta-ala 905 hehtaaria.
Vaihtoehto VE 2: 19 tuulivoimalaa, jotka liitetään alueen läpi kulkevaan Raasakka-Isohaara -110 kV voimajohtoon hankealueella. Tuulipuiston kokonaisteho 38–50 MW ja alueen pinta-ala 1510 hehtaaria.
Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta.

Sähköverkkoon liittymisen osalta on esitetty seuraavat alustavat liittymispaikkavaihtoehdot:
1.    Liittyminen hankealueen läpi kulkevaan 110 kV Raasakka-Isohaara -voimajohtoon. Voimajohdon välittömään läheisyyteen rakennetaan yksi 25–50 MW liityntäsähköasema.
2.    Liittyminen hankealueen läpi kulkevaan 110 kV Raasakka-Isohaara -voimajohtoon. Voimajohdon välittömään läheisyyteen rakennetaan kaksi 25 MW liityntäsähköasemaa.

Julkaistu 16.3.2012 klo 15.01, päivitetty 18.12.2015 klo 13.19