Mondo Minerals B.V. Branch Finland, Uutelan kaivoksen laajentaminen, Sotkamo

Hankkeen kuvaus

Uutelan kaivos sijaitsee Sotkamon kunnan Jormaskylässä, noin 23 kilometriä Sotkamon keskustasta lounaaseen. Uutelan kaivos on satelliittikaivos, josta avolouhintana louhitaan yhtiön Sotkamon tehtaalle rikastettavaksi kuljetettavaa talkkimalmia. Louhinnassa syntyy myös sivukiveä, joka läjitetään Uutelan kaivosalueelle.

Uutelan louhintamääriä suunnitellaan kasvatettavan siten, että alueen kokonaislouhintamäärä olisi 1,3 Mt/v. Uutelan kaivoksen nykyinen pinta-ala on noin 9,5 ha ja sen on suunniteltu laajentuvan noin 16 hehtaariin. Nykyinen sivukivialue ei ole enää riittävä muodostuvalle sivukivelle, joten sivukivialuetta laajennetaan ja perustetaan uusi sivukiven läjitysalue. Avolouhoksen laajentuessa tulee vesienkäsittely suunnitella uudestaan, koska vesienkäsittelyaltaat jäävät avolouhoksen alle ja alueella muodostuvan veden määrä kasvaa.

Uutelan avolouhoksen kaakkoispuolella on toinen esiintymä Viinakorpi, jonne on suunniteltu uusi avolouhos (7,5 ha). Tälle alueelle on suunnitteilla oma sivukivialue ja mahdollisesti omat vesienkäsittelyratkaisut. Jos toimintaa laajennetaan myös Viinakorven alueelle olisi kokonaislouhintamäärä maksimissaan 1,8 Mt/v.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0

Uutelan avolouhos on nykyisen luvan mukainen 10 ha, tuotanto pysyy nykyisellä tasolla (malmia 200-250 000 t) ja sivukivialue pysyy nykyisen kokoisena (10 ha). Louhinta loppuu vuoteen 2025 mennessä.

Vaihtoehto 1

Uutelan avolouhos laajennetaan 16 hehtaariin. Malmin louhintamäärä nostetaan tasolle 550 000 t/v (kokonaislouhinta 1,3 Mt/v). Uutelan läjitysalue laajennetaan (14 ha), uusi sivukiven läjitysalue perustetaan (26 ha). Tällöin louhinta voi jatkua vuoteen 2032.

Vaihtoehto 2

Uutelan avolouhos laajennetaan 16 hehtaariin ja Viinakorven louhos avataan (7,5 ha). Malmin louhintamäärä nostetaan tasolle 550 000 t/v (kokonaislouhinta 1,8 Mt/v). Uutelan läjitysalue laajennetaan kuten VE1, uusi sivukiven läjitysalue perustetaan (38 ha). Tällöin louhinta voi jatkua vuoteen 2035 asti.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 19.4.−19.5.2018.

Arviointiohjelmasta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 19.5.2018 mennessä.

Arviointiselostus

Julkaistu 18.4.2018 klo 10.44, päivitetty 19.9.2019 klo 9.06

Julkaisija: