Metsälän tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus:           
Hankkeena on tuulivoimapuiston rakentaminen Kristiinankaupungin Metsälän alueelle. Tuulivoimapuisto sijoittuisi Kristiinankaupungin keskustan eteläpuolelle ja valtatie 8:n itäpuolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 19 km2.

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan maksimissaan noin 45 tuulivoimalaitosyksikköä sijoitettaisiin alueelle. Yksikkötehot tuulivoimalaitoksille ovat 3 – 5 MW. Yhteensä arvioitu teho olisi 135 – 225 MW. Kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostuu perustusten päälle asennettavista tornista, roottorista lapoineen ja konehuoneesta. Tuulivoimalaitoksia palvelemaan tarvitaan rakennus- ja huoltotieverkosto. Tuulipuistossa tuotettu sähkö syötetään valtakunnalliseen sähköverkkoon puiston sisälle rakennettavilta sähköasemilta, joihin sähkönsiirto voimaloista tapahtuu maakaapelein.

 Alueella on voimassa Vaasan rannikkoseudun seutukaava (1995). Siihen ei ole merkitty alueita tuulivoimalaitoksia varten. Lillsandjärvin rannalle on osoitettu virkistysalue (VI1) 61606. Myöskään Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston hyväksymässä (29.9.2008) Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualuetta ei ole osoitettu tuulivoimaloiden alueeksi (tv). Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Lilla Sandjärv ja Stora Sandjärv ovat rantayleiskaavoitettuja. Lähtökohtaisesti tarvitaan oikeusvaikutteinen yleiskaava ja/tai asemakaava jossa tuulipuistohankkeelle on merkitty kaavaan oma alue.

Lähin suojelualue on Lapväärtin kosteikkojen (FI0800112) Natura 2000-ohjelmaan kuuluva alue, joka sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoiskärjestä. Alue kuuluu myös lintuvesien suojeluohjelma-alueisiin (LVO100213). Lapväärtinjokisuisto kuuluu kansainväliseen Project Aqua- vesistösuojeluohjelmaan.

Valtakunnallisesti merkittävä Härkmeren maisema-alue MAO100108 sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen pohjoisosasta. Natura-alueet Hanhikeidas (FI0800026), Haapakeidas (FI0200021), Kukilankeidas (FI0200017) ja Mankaneva (FI0200018) sijaitsevat suunnittelualuetta ympäröivällä alueella noin 7 – 8,5 km etäisyydellä alueesta. Natura-alueista Hanhikeidas kuuluu myös valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan (SSO100272). Noin kahdentoista kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsevat Kristiinankaupungin saariston (FI0800134) Natura-alueisiin kuuluvia alueita sekä Merikarvian Kasalanjokisuun (FI0200033) Natura-alue.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nollavaihtoehtoa ja yhtä vaihtoehtoa samalla noin 19 km2 kokoisella hankealueella, sekä miten sähkönsiirto tuulivoimapuistosta tapahtuu hankealueen itäpuolella kulkevaan Kristiina- Kankaanpää voimalinjaan:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta. Kristiinankaupungin Metsälän alueelle ei rakenneta tuulivoimapuistoa.
  • VE 1: Toteutetaan enintään 45 tuulivoimalaitosta Kristiinankaupungin Metsälän alueelle sisämaahan. Tuulivoimalaitokset ovat 3-5 MW laitoksia ja tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on 135 - 225 MW. Arvioinnissa tarkastellaan vaikuttavatko tuulivoimaloiden määrä ja sijoittaminen oleellisesti ympäristön maisemallisiin, rannikon luonto-, Natura-alueiden suojelu- ja sosiaalisiin arvoihin. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemille, joita rakennetaan kaksi kappaletta suunnittelualueelle, tapahtuu maakaapelein. Tuulipuisto kytketään valtakunnan verkkoon.
Julkaistu 16.3.2009 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.05