Hyppää sisältöön

Massax Oy:n Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka, Vantaa

Hankkeen kuvaus

Hankealue sijaitsee Vantaalla rajoittuen koillisessa Tuusulan kunnan rajaan. Kulku hankealueelle on Tuusulan puolelta Senkkerin nykyiseltä kiviasemalta. Hanke käsittää kiviainesten ottoa ja murskausta. Hankkeen on suunniteltu käsittävän enimmillään noin 13,8 miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 22,2 miljoonan kuutiometrin puhtaan ylijäämämaan läjityksen.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa alueella kiviaineksen ottaminen ja murskaus sekä puhtaiden ylijäämämaiden sijoittaminen. Hankealue palvelee pääkaupunkiseudun rakentamisen tarpeita. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kiviainesten pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen ottaminen lähellä käyttökohteita. Lyhyet kuljetusmatkat edistävät rakentamisen kustannusten pysymistä kohtuullisina ja samalla hillitsevät kuljetusten aiheuttamia päästöjä ja tieverkon kulumista.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 1 (syvä otto ja korkea täyttö):

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 55-70 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 13,8 milj. m3.
  Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +120. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia vuodessa. Täytön kokonaistilavuus on noin 22,2 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 2 (syvä otto ja matala täyttö):

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 55-70 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 13,8 milj. m3. Louhittu kiviaines murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
  Ylijäämämaan täyttö toteutetaan matalana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +80. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia vuodessa. Täytön kokonaistilavuus on noin 16,3 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 3 (matala otto ja korkea täyttö):

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 6,4 milj. m3. Louhittu kiviaines murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
  Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +120. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia vuodessa. Täytön kokonaistilavuus on noin 14,7 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 4 (matala otto ja matala täyttö)

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 6,4 milj. m3. Louhittu kiviaines murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
  Ylijäämämaan täyttö toteutetaan matalana täyttömäkenä, joka ulottuu korkeustasolle +80. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia vuodessa. Täytön kokonaistilavuus on noin 8,8 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Vaihtoehto 5 (matala otto ja teollisuusalue)

 • Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +42 eli noin 18-33 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 6,4 milj. m3. Louhittu kiviaines murskataan hankealueella tai hankealueen itäpuolella Senkkerin kiviasemalla.
  Alueen jälkikäyttönä on teollisuus- ja logistiikkatoiminnot noin tasolla +42. Ylijäämälouhetta vastaanotetaan 0-2 milj. tonnia vuodessa

Vaihtoehto 0

 • Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta, ja hankealue jää metsätalouskäyttöön.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Täydennetty arviointiselostus

Yhteysviranomainen pyysi 12.6.2020 hankkeesta vastaavaa täydentämään arviointiselostusta (YVA-laki 24 §). Arviointiselostusta täydennettiin 31.8.2020. Täydennykset koskevat erityisesti kappaleita 5.5., 5.7. ja 5.11. ja ne on merkitty sinisellä tekstillä. Arviointiselostus kuulutetaan 21.9. - 4.11.2020 uudelleen YVA-lain 20 §:n mukaisesti. .

Täydennetty YVA-selostus liitteineen sekä kuulutus ovat sähköisesti nähtävillä 21.9. - 4.11.2020 myös Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa)

Täydennetyn arviointiselostuksen painettu versio sekä kuulutukset ovat 21.9. - 4.11.2020 luettavissa seuraavissa paikoissa:

 • Vantaan kaupunki, Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs., 01300 Vantaa
 • Tuusulan kunta, kirjaamo, Kotorannankuja 10, 04300 Tuusula
 • Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, valvomo sekä Uudenmaan ELY-keskuksessa, os. Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki

Arviointiselostuksesta ei järjestetä erillistä esittelytilaisuutta yleisölle.

Mielipiteiden esittäminen

Täydennetystä selostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen kuuluttamisaikana 21.9. - 4.11.2020. Yhteysviranomainen huomioi perustellussa päätelmässä myös aikaisemman kuulutuksen aikana tulleet mielipiteet ja lausunnot. Viitteeksi tulee laittaa: UUDELY/5564/2019.

ELY-keskuksen yhteystiedot ovat:

 • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
 • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
 • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 

 

 

 

Julkaistu 21.9.2020 klo 7.01, päivitetty 21.9.2020 klo 7.01

Julkaisija: