Marjakeitaan tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeesta vastaavana toimijana NEOEN Renewables Finland Oy suunnittelee Marjakeitaan tuulipuistoa Kankaanpään alueelle.

Neoen Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Marjakeitaan tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 24 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on 5-10 MW ja kokonaiskorkeus enintään noin 275 metriä. Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin pohjoisosassa entisen Honkajoen kunnan alueella, noin 9,5 kilometriä Kankaanpään keskustaajaman etelä-kaakkoispuolella ja on kooltaan noin 2 900 hehtaaria ja on pääosin yksityisessä maanomistuksessa ja metsätalouskäytössä, sekä rajautuu luoteisosastaan Isojoen kuntaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealueelle sijoittuu myös muutamia peltoja sekä Marjakeitaan lähivuosina tuotannosta poistuva turvetuotantoalue. Alueen korkeimmat kohdat sijaitsevat Näätäkankaan ja Murhikankaan alueilla sekä länsiosassa Rakennuskankaan alueella. Hankealueella on kattavasti metsätieverkostoa.

Hankealueelle sijoittuu 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohdot, joten tuulivoimapuisto liitetään valtakunnanverkkoon hankealueelle rakennettavan sähköaseman kautta. Sähkönsiirron ratkaisut, voimalasijoittelu ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Toteutusvaihtoehdot

VE 0  Tuulivoimalat
Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1  Tuulivoimalat
Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 24 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 275 metriä.

VE 2  Tuulivoimalat
Hankealueelle rakennetaan vaihtoehtoa VE 1 vähäisempi määrä voimaloita, arviolta noin 15-18 kpl. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 275 metriä.

Arviointiohjelma

Nähtävillä

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Kankaanpään kaupungin ja Isojoen kunnan verkkosivuilla.

Ohjelman paperiversioon voi tutustua 28.05 –26.06.2021 alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

  • Kankaanpään kaupunginvirasto, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku
  • Isojoen virastotalo, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki

Yleisötilaisuus, hankkeen sähköinen esittelymateriaali

Hanketta ja ohjelmaa esitellään sähköisessä yleisötilaisuudessa yhteisesti Paholammin tuulivoimapuistohankkeen kanssa tiistaina 8.6.2021 klo 18-20.

Yleisötilaisuutta ei järjestetä koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi, mutta hankkeen sähköinen esittelymateriaali ja tähän liittyvä kysymysten ja näkemysten esittämismahdollisuus hankevastaavalle korvaavat tavallisesti YVA-menettelyssä paikan päällä järjestetyn yleisötilaisuuden. Hankkeesta vastaavalle annettu palaute ei kuitenkaan välity yhteysviranomaiselle sellaisenaan, joten jätä myös kirjallinen mielipide yhteysviranomaiselle.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 29.06.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan sähköisenä ympäristöhallinnon tällä verkkosivulla viimeistään 24.07.2021.


Sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/marjakeitaantuulivoimapuistoYVA

Julkaistu 4.5.2021 klo 10.15, päivitetty 31.5.2021 klo 13.09