Luumäen Suurikankaan tuulivoimahanke, Myrsky Energia Oy

TEAMS-linkki YVA -arviointiohjelman 8.3. klo17.30 yleisötilaisuuteen:

Paina tästä aloittaaksensi kokous.

Varmimmin tilaisuuteen pääsee osallistumaan paikan päällä.
Koska nettiyhteyden toimimisesta Joukolassa ei ole täyttä varmuutta.

Hankkeen kuvaus

Myrsky Energia Oy:n tuuli- ja aurinkovoimapuistohanke sijoittuu Luumäen kunnan lounaisosaan, lähimmillään noin 2 km länteen Taavetin kuntakeskuksesta Suurikankaan alueelle. Valtatie 6 ja rautatie ovat hankealueen pohjoispuolella. Alueelle on suunnitteilla enintään 15 tuulivoimalaa ja 76 ha suuruinen aurinkovoimala-alue.

Tuulivoimaloiden korkeus eli voimalan napakorkeus on korkeintaan 200 metriä ja kokonaiskorkeus näin ollen korkeintaan 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 1 600 ha. Hankealueella on poistumassa olevia turvetuotantoalueita ja metsätalouskäytössä olevia maita. Aurinkopaneelit on suunniteltu sijoitettavaksi käytöstä poistuneelle turvetuotantoalueelle

Sähkönsiirtoreitti

Hankkeen kytkemistä valtakunnanverkkoon tutkitaan ensisijaisesti hankealueen pohjoisosaan rakennettavalta sähköasemalta noin 0,5 km päässä hankealueen pohjoispuolella kulkevaan Yllikkälä–Koria 110 kV voimajohtoon. Liityntä tapahtuu joko maakaapelilla tai ilmajohdolla.

Alueen pohjoispuolella sijaitsee Fingridin Yllikkälä–Koria 110 kV voimajohto. Toisena vaihtoehtona on hankealueen eteläpuolelle sijoittuva Fingridin Yllikkälä–Koria 400 kV:n voimajohto.

Hankkeen vaihtoehdot

VE0 .
Hanketta ei toteuteta.

VE1 .
Luumäen Suurikankaan alueelle rakennetaan 15 yksikköteholtaan 6–10 MW:n tuuli-voimalaa. Tuulipuistoalueen yhteisteho on maksimissaan 150 MW. Hankealueelle rakenne-taan lisäksi maksimiteholtaan 100 MW aurinkovoimala.

VE2 .
Voimalamäärä, voimalakorkeus ja/tai voimaloiden sijoittelu poikkeaa vaihtoehdosta VE1. Vaihtoehto VE2 muodostetaan YVA-menettelyssä tehtävien selvitysten jälkeen, jolloin tietoa alueesta on enemmän ja voidaan muodostaa toteutuskelpoinen vaihtoehto. Hanke-alueelle rakennetaan lisäksi maksimiteholtaan 100 MW aurinkovoimala.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 5.4.2023 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi . Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 8.3. klo 17-19 Seuratalo Joukolassa, osoitteessa Torikatu 1, Taavetti (kahvitarjoilu klo 17 alkaen ja varsinainen yleisötilaisuus alkaa klo 17.30). Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös Teams-yhteyden kautta, Teams-linkki löytyy tämän sivun alusta. Varmimmin tilaisuuteen pääsee osallistumaan paikan päällä, koska nettiyhteyden toimimisest

Julkaistu 23.2.2023 klo 8.53, päivitetty 23.2.2023 klo 16.01