Hyppää sisältöön

Louhintahiekka Oy:n Nukarin kiviainesalue, Nurmijärvi

Hankkeen kuvaus

Hankealue sijoittuu Nurmijärven kunnan koillisosaan kantatie 45:n varrelle, Raalan kylään Hämeentien ja Hynnänkorventien väliselle alueelle. Hankkeen tarkoituksena on perustaa kiviaineksen ottoalue, jota käytetään myös pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitukseen. Hankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä, koska suunniteltu otettava kiviaineksen määrä ylittää 200 000 m3 ktr vuodessa ja läjitettävän pilaantumattoman maa-aineksen määrä ylittää 50 000 t vuodessa. Hankealueelle tulee kaksi erillistä kaivualuetta, Linnamäki ja Lumikallio, joiden välille tulee varastokentät ja tukitoiminoja.

Hankkeen tarkoitus on tuottaa Louhintahiekka Oy:n rakennustoimintaan tarvittava kiviaines sekä osoittaa paikka rakennustoiminnassa syntyvien pilaantumattomien ylijäämämaiden loppusijoitukselle. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa rakennustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen, käsittely uudelleenkäyttöä varten. Tavoitteena on vähentää rakennustoiminnassa syntyvän jätteen määrää.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehdossa VE0 kohteen maankäyttöön ei tule muutoksia. Alueella ei tehdä kiviaineksen ottoa eikä ylijäämämaan loppusijoitusta. Rakennustoiminnassa tarvittava kiviaines hankitaan muualta. Rakennustoiminnassa syntyvät ylijäämämaat ja jätteensekaiset pilaantumattomat massat, kannot, energianpuu ja jätemateriaalit toimitetaan muualle.

 • Vaihtoehdossa VE1 maa-ainesta otetaan hieman nykyisen pellon pinnan yläpuolelle eli Linnamäen alueella tasoon +73 m mpy ja Lumikallion alueella tasoon +80 m mpy.

  Vaihtoehdossa VE1 kiviaineksen ottamista tehdään sellaiselle tasolle, jossa hankealueelle tulevat vedet voidaan ohjata painovoimaisesti ojiin.

  Suunniteltujen toimintojen osalta vaihtoehdossa VE1 arvioidaan kahta eri vaihtoehtoa (VE1.1 ja VE1.2).

 • Vaihtoehdossa VE1.1 suunniteltuja toimintoja ovat:

  • irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen
  • maa-aineksen murskaus ja seulonta
  • pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus
  • kalkilla ja sementillä stabiloitujen savien vastaanotto ja sijoitus
  • asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
  • kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi
 • Vaihtoehdossa VE1.2. suunniteltuja toimintoja ovat edellä mainittujen lisäksi:
  • asfaltin ja betonin valmistus

Hankkeen lopussa kaivualueet on täytetty pilaantumattomalla maa-aineksella nykyiseen korkotasoon asti.

Hankkeen kesto vaihtoehdon VE1 mukaisesti on noin 10-15 vuotta.

 • Vaihtoehdossa VE2 maa-ainesten ottaminen ulotetaan ympäröivän maan pinnan alapuolelle Linnamäen alueella tasoon +60 m mpy ja Lumikallion alueella tasoon +50 m mpy.

  Kallion louhinta ulottuu pohjaveden pinnan alapuolelle. Louhinnan aikana louhosta pidetään kuivana pumppaamalla. Pumpatut vedet ohjataan tarvittaessa laskeutusaltaiden kautta ennen veden laskemista ojiin.

  Myös vaihtoehdossa VE2 arvioidaan suunniteltujen toimintojen osalta kahta eri vaihtoehtoa (VE2.1 ja VE2.2).

 • Vaihtoehdossa VE2.1 suunniteltuja toimintoja ovat:

 • irtomaa-aineksen ja kalliokiviaineksen ottaminen
 • maa-aineksen murskaus ja seulonta

 • pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto, käsittely ja sijoitus

 • kalkilla ja sementillä stabiloitujen savien vastaanotto ja sijoitus

 • asfaltin, betonin, jätteensekaisen pilaantumattoman maa-aineksen vastaanotto,

 • käsittely ja välivarastointi

 • kantojen ja energiapuun vastaanotto, käsittely ja välivarastointi

 • Vaihtoehdossa VE2.2. suunniteltuja toimintoja ovat edellä mainittujen lisäksi

  • asfaltin ja betonin valmistus

Hankkeen lopussa kaivualueet on täytetty pilaantumattomalla maa-aineksella nykyiseen korkotasoon asti.

Hankkeen kesto vaihtoehdon VE1 mukaisesti on noin 40 vuotta.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 21.11.2019 klo 9.48, päivitetty 28.11.2019 klo 15.17

Julkaisija: