Hyppää sisältöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätyspuisto (jätteenkäsittelykeskus), Virrat

Hankkeen kuvaus:

Kierrätyspuisto on  jätteenkierrätyskeskus, jossa otetaan vastaan rakennus- ja purkutoiminnan, kaupan, teollisuuden ja palvelutoiminnan sekä asuinkiinteistöjen syntypistelajiteltuja jätteitä ja käsitellään niitä hyötykäyttökelpoisiksi. Kierrätyspuisto tulee palvelemaan Virtain kaupungin lisäksi yhtiön  Länsi- ja Keski-Suomen ja osittain Etelä- ja Itä-Suomen asiakkaita. Valtakunnallisestikin laaja jätteenkierrätyskeskus toteutetaan vaiheittain. Kierrätyspuiston käyttöönoton yhteydessä suljetaan vanha Sarvinevan kaatopaikka.

Kierrätyspuisto koostuu suunnitelman mukaan useista jätemateriaalien käsittely-yksiköistä (kuten laitoksista, kentistä ja muista rakenteista ja laitteista) ja loppusijoitusalueista. Mekaanisessa käsittelylaitoksessa valmistettavaa kierrätyspolttoainetta voidaan hyödyntää alueelle rakennettavissa voimalaitoksissa, tai sitä toimitetaan poltettavaksi muualle. Käsitellyistä jätteistä erotetut hyötykäyttökelvottomat jakeet loppusijoitetaan alueelle. Biojätteet käsitellään biokaasutuslaitoksessa tai yhtiön kehittämässä bioreaktorissa, ja näissä muodostuvat biokaasut hyödynnetään energiana, tai vaihtoehtoisesti rakennetaan kompostointilaitos. Alueella käsitellään ja sinne loppusijoitetaan  lisäksi tuhkaa ja pilaantuneita maita sekä puhtaita maita. Kierrätyspuistoon kerätään keskitetysti esikäsiteltäväksi ja muualla hyötykäytettäviksi muovia, paperia, pahvia, lasia, renkaita, metallia, kestopuuta sekä sähkö- ja elektroniikkaromua. Alueella vastaanotetaan, esikäsitellään ja välivarastoidaan myös ongelmajätteitä. Hankesuunnitelma sisältää jäte- ja lauhdevesien käsittelyn ja johtamisen. Puuta tai kierrätyspolttoainetta käyttävät voimalaitokset korvaavat Virtain kaupungin energialaitoksen nykyisen energiantuotannon.

Ensimmäisessä toteuttamisvaiheessa käsiteltävä jätemäärä on 50 000 tonnia vuodessa, ja toisessa vaiheessa, mekaanisen käsittelylaitoksen valmistuttua kapasiteetti kasvaa 150 000 –  200 000 tonniin vuodessa, ja täydessä mittakaavassa jätemäärä on 460 000 tonnia vuodessa. Kierrätyspuiston pinta-ala on 45 ha. Suunnitelmassa loppusijoitusalueen pinta-ala on mitoitettu siten, että 50 vuoden mukainen jätemäärä nostaa jätetäytön korkeuden 182 metriin merenpinnasta.

Kierrätyspuiston toteuttaminen edellyttää asemakaavaa. Sarvinevan kaavaluonnoksessa on lisäksi aluevaraukset teollisuusalueille, tieyhteydelle ja voimalinjoille. Teollisuusalueet on suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti kierrätysmateriaalien jatkojalostajia tai alueella tuotettavan energian hyödyntäjiä.

Arvioitavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Voimalaitos ja/tai kierrätyspuisto eivät sijoitu Virroille, ja nykyinen Sarvinevan kaatopaikka suljetaan. Virtain energiantuotannon investoinnit toteutetaan muulla tavoin.

VE1: Kierrätyspolttoainetta polttava voimalaitos rakennetaan Sarvinevan alueelle. Sarvinevan alueella on hankkeen 1. vaiheessa sähköntuotantoa varten 6-8 MW:n kaasun polttoon perustuva dieselvoimala, bioreaktori, kierrätysmateriaalien varastointi- ja käsittelykenttä, nestemäisten materiaalien käsittely, ongelmajätteiden välivarasto ja jätteiden loppusijoitusalueita. Hankkeen 2.vaiheessa edellä mainittuja toimintoja on laajennettu, ja alueella on lisäksi 40 – 70 MW kierrätyspolttoaineita ja biokaasua polttava voimalaitos, biokaasutuslaitos tai kompostointilaitos ja jälkikompostointiaumoja, kierrätyspolttoainetta mekaanisesti valmistava laitos, puhtaiden ja pilaantuneiden maiden käsittely-yksiköitä, tuhkien käsittely-yksikkö, nykyinen kaatopaikka suljetaan tai siirretään rakennettavalle, pohjarakentein eristetylle kaatopaikalle. Kierrätyspuiston jätevedet käsitellään vaihtoehtoisesti joko Sarvinevan alueella ja johdetaan Toisveteen tai jätevedet johdetaan kaupungin jäteveden puhdistamolle.

VE2: Kierrätyspolttoaine kuljetetaan poltettavaksi toisaalla.Kierrätyspuiston toteuttaminen kuten vaihtoehdossa 1, mutta 40 - 70 MW:n voimalaitosta ei toteuteta.

Julkaistu 17.11.2003 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 15.18

Julkaisija: