Hyppää sisältöön

Kuusamon jätevedenpuhdistamo, Kuusamo

Hankkeen kuvaus

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta vastaa Kuusamon keskustaajaman ja Rukan alueen vesi- ja jätevesihuollosta sekä kaukolämmön tuotannosta ja jakelusta.  Jätevesien käsittelyä varten osuuskunnalla on Torangin biologis-kemiallinen puhdistamo, jossa käsitellään keskustaajaman ja JK Juusto Kaira Oy:n jätevedet, jotka johdetaan käsittelyn jälkeen Torankijärveen.  Rukan matkailualueen jätevedet käsitellään Rukalla sijaitsevalla puhdistamolla ja johdetaan pintavalutuskentän kautta Kesäjokeen ja edelleen Yli-Kitkanjärveen.

Pohjois-Suomen vesioikeuden vuonna 1992 antamaan, jätevesien johtamista Torangin puhdistamolta vesistöön koskeneeseen lupapäätökseen sisältyneen velvoitteen mukaisesti Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on selvittänyt vaihtoehtoisia jäteveden käsittely- ja purkupaikkoja tavoitteena käsitellä Kuusamon jätevedet keskitetysti yhdessä jätevedenpuhdistamossa.  Asukasvastineluvultaan keskuspuhdistamo tulisi mitoitettavaksi vastaamaan runsaan 18 000 asukkaan yhdyskuntajätevesiä. 

Arvioitavat vaihtoehdot

Keväällä 2004 valmistuneen Kuusamon vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten vaihtoehtojen osalta YVA-menettelyssä selvitetään eri hankevaihtoehtojen toteutettavuutta ja niiden ympäristövaikutuksia.  YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

  • Ve0: Torangin puhdistamoa kehitetään ja käsitellyt jätevedet johdetaan Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle.
  • Ve1: Uusi puhdistamo rakennetaan Koillis-Kyllästeen tontille.  Käsitellyt jätevedet johdetaan pintavalutuskenttien kautta Iijoen vesistöalueelle Maunujärveen. Liite II VE1
  • Ve2: Uusi puhdistamo rakennetaan Koillis-Kyllästeen tontille.  Käsitellyt jätevedet johdetaan Mäntyselälle rakennettavan pintavalutuskentän kautta Oravilampeen ja edelleen putkessa Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle. Liite III VE2
  • Ve3: Uusi puhdistamo rakennetaan Mäntyselälle.  Käsitellyt jätevedet johdetaan pintavalutuksen kautta Oravilampeen ja edelleen putkessa Torankijärveen nykyiselle purkupaikalle. Liite IV VE3

Kaikissa vaihtoehdoissa tarkastellaan kahta alavaihtoehtoa.  Toisessa Rukan alueen jätevedet käsitellään uudessa tai uusittavassa keskuspuhdistamossa ja toisessa vaihtoehdossa ne käsitellään Rukan nykyisellä puhdistamolla ja johdetaan vesistöön nykyistä purkureittiä.

Tarkasteltavien vesistöalueiden rajaus:

 

 

 

 

 

Julkaistu 9.11.2005 klo 10.41, päivitetty 18.12.2015 klo 13.42