Kuuronkallion tuulivoimapuisto, Kannus

Hankkeen kuvaus

Kannuksen Kuuronkallion tuulipuiston hankealue sijaitsee Kannuksen keskustataajaman eteläpuolella, lähimmillään reilun 2 kilometrin päässä. Tuulipuistoon on suunniteltu rakennettavan 14–17 tuulivoimalaa. Hankealueen suuruus on reilu 700 hehtaaria. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle tullaan rakentamaan tarvittavat rakennus- ja huoltotiet. Näiden osalta hankkeessa tullaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään nykyisiä teitä.

Hankealueen sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapelein muu sähkönsiirto ilmajohdoin. Ilmajohdot sijoittuisivat pääosin jo olemassa olevien johtojen viereen. Kuuronkallion tuulipuiston sähkönsiirron liityntävaihtoehdot valtakunnan verkkoon ovat joko Fingridin Ventusnevan (Kokkola) tai Uusnivalan (Nivala) sähköasemille. Sähkönsiirto Kuuronkallion tuulipuistosta eteenpäin käsitellään tämän YVA-menettelyn yhteydessä.

Tuulipuiston toteuttaminen edellyttää alueen kaavoittamista (osayleiskaava, laaditaan samanaikaisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa) sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa sekä mahdollisesti sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeessa muodostetut vaihtoehdot eroavat toisistaan voimaloiden lukumäärän suhteen. Voimalan koolle ei esitetä vaihtoehtoja, vaan arvioinnissa tarkastellaan yhtä teoreettista voimalakokoa, jossa voimalan kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä. Kuuronkallion alueen tuuliolosuhteet (sisämaan hanke) edellyttävät riittävää tornikorkeutta, jotta sähköntuotannossa päästään tavoiteltavalle tasolle. Näin ollen matalamman tornin vaihtoehtoja ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella.

  • Vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa 0 (VE0) Kannukseen suunniteltua tuulivoimapuistoa ja sen liityntävoimajohtoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1. Kannuksen Kuuronkallion alueelle rakennetaan enintään 17 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW ja tornin korkeus on noin 150–160 metriä ja lavan pituus noin 65 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.
  • Vaihtoehto 2. Kannuksen Kuuronkallion alueelle rakennetaan enintään 14 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin vaihtoehdossa 1. YVA:ssa toteutusvaihtoehtoja tullaan vertailemaan niistä aiheuttavien vaikutusten osalta keskenään. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia vertaillaan lisäksi nollavaihtoehtoon eli tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 30.8.2013 klo 13.52, päivitetty 11.9.2019 klo 13.51