Kutilan kanava, Taipalsaari

Kutilan kanava, Taipalsaari

 

Hankkeen kuvaus

Merenkulkulaitoksen Järvisuomen merenkulkupiiri, Lappeenrannan kaupunki ja Taipalsaaren kunta selvittävät mahdollisuutta rakentaa Kutilan kanava parantamaan vesiliikenneyhtyksiä Lappeenrannan ja Suur-Saimaan välillä. Kanava avaa uuden väylän Suur-Saimaan Kiviselältä noin 500 m leveän Kutilan kannaksen ja Umianlammen kautta Pien-Saimaalle.

Kutilan kanavahanke on ollut vireillä jo pitkään. Esityksen kanavan rakentamisesta tekivät Lappeenrannan kaupunki, Taipalsaaren kunta ja Etelä-Karjalan liitto 4.5.1982. Kutilan kanavan yleissuunnitelma liiteaineistoineen valmistui 6.9.1994. Hankkeen vesioikeuskäsittely käynnistyi 3.1.1995. Vesilain mukainen katselmuskokous on pidetty 26.9.1997. Vesioikeuskäsittely on keskeytetty, koska ympäristöministeriö antoi 25.2.1998 lausunnon (Dnro 10/439/97) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Kutilan kanavahankkeeseen Taipalsaaren kunnassa. Lausunnon mukaan Kutilan kanavaa on pidettävä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (792/1994) 5§:n 12 kohdan tarkoittamana merkittävänä kanavana.

Rakennettavan väyläosan pituus on 10,5 km, josta perattavaa tai kaivettavaa väylää on n. 2 km. Kanavan ja siihen liittyvien väylien kulkusyvyys on 2,4 m ja vesisyvyys 3,0 m mitattuna purjehduskauden alivedestä NN + 75,10 m. Kaivetulla osalla kanavan pohjaleveys on 25 m. Kanavaluiskat ovat kaltevuudeltaan 1:2 ja ne verhotaan kiviheitokkeella. Verhoamattomien ruoppausluiskien kaltevuus vaihtelee 1:3 - 1:6 maaperän laadun mukaan. Kanavamitoituksen perusteena on pidetty 10 m leveää, 45 m pitkää ja mastokorkeudeltaan 18 m:n alusta. Kanava on avokanava, mutta hankkeesta vastaava varautuu joko paineilmalla tai mekaanisesti nostettavan virtausesteen rakentamiseen. Esteellä voidaan pienentää kanavan vaikutusta jääpeitteen paksuuteen.

Hankkeen molemmat kanavaosuudet kaivetaan kuivatyönä. Kaivumassoja käytetään soveltuvin osin Mantereen paikallistien ja työmaateiden rakentamiseen. Kaivumassoja varataan myös rantatasanteiden ja levähdysalueiden rakentamiseen sekä viimeistelytöihin. Osa kaivumassoista käytetään läjitysaluepatojen rakentamiseen tai tasoitetaan kanavan reunoille. Kuivakaivuna poistettavien massojen määräksi arvioidaan 160 000 m3, josta sijoitetaan rakenteisiin 95 000 m3 ja läjitykseen 65 000 m3. Umianlammen ruoppaus muodostaa pääosan ruoppaustyöstä, joka suoritetaan imuruoppauksena. Lampi eristetään ruoppaustyön ajaksi muusta vesistöstä työpadoilla ja Uiton -ojaan rakennettavalla padolla. Ruoppausliete pumpataan läjitysaltaisiin ja ylivuotovesi valuu ylivuotoreunan kautta takaisin Umianlampeen. Imuruopattavien massojen määräksi on arvioitu 193 000 m3. Vähäistä imuruoppaustarvetta on myös työpatojen ulkopuolella sekä Suur- että Pien-Saimaalla.

Kutilan kannakseen on suunniteltu rakennettavaksi kanavan ylittävä silta. Sillan kokonaisleveys on 10 m ja kokonaispituus 118 m. Silta on rakenteeltaan laattapalkkisilta. Siihen tulee maatukien lisäksi 2 välitukea. Siltarakenteiden alareunan korkeudeksi on suunniteltu 25 m:n matkalla kanavan keskilinjasta molempiin suuntiin mitattuna NN + 95,10, joten alikulkukorkeudeksi tulee vähintään 18 m. Kanavasillan ja paikallistien 14784 (Mantereen paikallistie) paikasta on laadittu erillinen yleissuunnitelma (Kaakkois-Suomen tiepiiri 17.12.1997), jossa on tutkittu neljää vaihtoehtoa.

Vaihtoehdot on esitelty alueen maanomistajille 12.11.1997 ja 16.12.1997.

Lisäksi hanke edellyttää kahden väyläalueen yli kulkevan voimalinjan korottamista vastaamaan 18 metrin alikulkukorkeutta.

Kutilan kanavahankkeen vesioikeuskäsittelyyn liittyvässä katselmuskokouksessa jaeräissä  muissa yhteyksissä on tuotu esille kanavan vaihtoehtoisena linjauksena ns. Vehkataipaleen linjaus: Vehkasalonselkä - Viskarinlahti - Vehkataipaleen kannas - Kirveslahti. Vehkataipaleen linjausta hankkeesta vastaavat eivät pidä toteuttamiskelpoisena. Arviointimenettelyässä vehkataipaleen vaihtoehtoa tarkastellaan Kutilan vaihtoehtoa kevyemmin. Hankkeesta vastaavat selvittävät kuitenkin Vehkataipaleen linjausta ja siihen liittyviä ongelmia arviointimenettelyn aikana. Kutilan kanavahankkeen 0-vaihtoehtona pidetään nykytilannetta, eli hankkeen jättämistä toteuttamatta.

 • Arviointiohjelma: Saapunut 27.4.1999
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Taipalsaaren kunta, Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 3-31.5.1999
 • Kuulemistilaisuudet: 6.5.1999 Taipalsaaren kunnanvirasto
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 29.4.1999
 • Lausuntojen määräaika: 28.6.1999
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 9.7.1999
 • Arviointiselostus saapunut: 31.1.2000
 • Arviointiselostus on nähtävillä: Taipalsaaren kunta, Lappeenrannan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 16.2.-8.3.2000
 • Kuulemistilaisuudet: 23.2.2000 Taipalsaaren kunnanvirasto
 • Lausuntopyyntö: 10.2.2000
 • Lausuntojen määräaika: 7.4.2000
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 7.6.2000

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.17, päivitetty 4.11.2015 klo 13.02