Hyppää sisältöön

Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuisto, Kittilä ja Sodankylä

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Suunnitteilla oleva tuulipuisto muodostuisi laajimmillaan 20 tuulivoimalaitoksesta yksikköteholtaan 2-3 MW. Tuulipuiston kokonaisteho olisi 40–60 MW. Arvioitu vuotuinen sähköntuotanto olisi tällöin luokkaa 100–125 GWh. 

Voimalaitokset sijoittuisivat valtion omistamalle ja Metsähallituksen hallinnoimalle kiinteistölle Kittilän ja Sodankylän kuntien rajan molemmin puolin Kuolavaara-Keulakkopään vaara-alueelle, Tepsan kylän pohjoispuolelle. Voimaloiden etäisyys toisistaan olisi noin 500–800 metriä. Tuulipuistoalue on noin 10 km2 suuruinen.

Suunniteltu tuulipuistoalue on varattu tuulivoima-alueeksi voimassa olevissa Tunturi-Lapin seutukaavassa ja Pohjois-Lapin maakuntakaavassa. Se on merkitty myös Tunturi-Lapin maakuntakaavaehdotukseen.

Tuulipuisto koostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta sähköasemasta, kytkinkentästä ja ilmajohdosta sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä. Tuulivoimalan pääkomponentit ovat 3-lapainen roottori, halkaisija noin 100 metriä, konehuone, 3-4 -osainen torni, korkeudeltaan noin 100 metriä.

Hankkeesta vastaavat Fortum Power and Heat Oy ja Metsähallitus. Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatii konsulttityönä FCG Finnish Consulting Group Oy. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista vaihtoehdoista, selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvioinnin tuloksista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Vaihtoehdot

Arvioitavat vaihtoehdot on muodostettu erilaisten voimajohtoreittien pohjalta. Tarkasteltavat voimajohtovaihtoehdot sijoittuisivat Kittilän ja Sodankylän kunnan alueelle. Valtaosa johtoalueista sijoittuisi Sodankylän kuntaan. Voimajohtoreiteillä maa-alueet ovat valtaosin valtion omistuksessa. Tarkasteltavana on kolme toteutusvaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehto.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Vaihtoehto 1: Tuulipuisto, jonka sähkönsyöttö Kittilän alueverkon 110 kV:n johtoon alueesta koilliseen, linjausvaihtoehdot A ja B.

Vaihtoehto 2: Tuulipuisto, jonka sähkönsyöttö Kittilän alueverkon 110 kV:n johtoon alueesta itään Rajalan alueverkkoasemalla.

Vaihtoehto 3: Tuulipuisto, jonka sähkönsyöttö Fingrid Oy:n 220 kV:n voimajohtoon sähköasemalla tuulipuistoalueen eteläpuolella.

 

Julkaistu 19.4.2010 klo 13.14, päivitetty 8.12.2015 klo 14.34

Julkaisija: