Kristiinankaupunki-Nokia 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

Hankkeen kuvaus 

Voimajohtohankkeen pohjoisempana päätepisteenä on Fingridin Kristiinankaupunkiin rakennettava sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Nokialle rakennettava sähköasema. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Kristiinankaupungin, Karijoen, Isojoen, Kankaanpään, Karvian, Parkanon, Ikaalisten, Ylöjärven, Hämeenkyrön ja Nokian kuntien alueille. Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys koostuu viidestä reittiosuudesta: Kristiinankaupunki-Isojoki, Isojoki-Kankaanpää, Kankaanpää-Karvia, Karvia-Parkano ja Parkano-Nokia. 

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot 

Kristiinankaupungin ja Isojoen välille rakennetaan muista johto-osuuksista poiketen kaksi 400+110 kilovoltin voimajohtoa. Uudet voimajohdot sijoittuvat pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle, jolloin nykyinen johtoalue levenee noin 70–73 metriä. Pyhävuoren Natura-alueen kohdalla uusien voimajohtojen sijoituspuolta vaihdetaan, ja uudet voimajohdot sijoitetaan nykyistä voimajohtoa kauemmas Natura-alueesta eli sen etelä-/lounaispuolelle. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen ja suojelualueiden kohdalla vertaillaan voimajohtoreittien sijoittamista nykyisen voimajohdon pohjois- tai eteläpuolelle tai uuteen maastokäytävään soidensuojelualueiden kiertämiseksi. Uudessa maastokäytävässä kahden uuden rinnakkaisen voimajohdon tarvitseman johtoalueen leveys on noin 96 metriä. Ohrikylän alueella tarkastellaan vaihtoehtoista kiertoa uudessa maastokäytävässä liito-oravan vuoksi. Lisäksi johto-osuudella on kahdessa kohdassa tunnistettu tarve siirtää nykyistä 110 kilovoltin voimajohtoa asutuksen vuoksi hieman etelään, jotta uudet voimajohdot mahtuvat sen pohjoispuolelle. 

Isojoen ja Kankaanpään välille rakennetaan yksi 400+110 kilovoltin voimajohto, joka sijoittuu pääosin nykyisen voimajohdon rinnalle. Johtoalue levenee noin 34–38 metriä reittivaihtoehdosta riippuen. Uuden voimajohdon sijoittamista tarkastellaan joko nykyisen voimajohdon etelä-/lounaispuolelle tai itä-/koillispuolelle, jolloin väliin sijoittuu OX2 Wind Finland Oy:n Rajamäenkylän tuulivoimapuiston 400 kilovoltin liityntäjohto. 

Kankaanpään ja Karvian välillä uusi 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee noin 38 metriä. Asutuksen huomioimiseksi Honkaluoman alueelle suunnitellaan nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon siirtoa etelämpään, jotta uusi voimajohto mahtuisi sen pohjoispuolelle. Nauhanevan alueella tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa, joissa uusi voimajohto sijoittuisi uuteen maastokäytävään johtoreitin lyhentämiseksi tai nykyisen voimajohdon rinnalle. Uudessa maastokäytävässä johtoalueen leveys on noin 62 metriä. Korpikylän alueella suunnitellaan asutuksen huomioimiseksi kiertoa, jolloin uusi voimajohtoreitti siirtyy uuteen maastokäytävään jatkuessaan itää kohti. 

Karvian ja Parkanon välillä 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu pääosin uuteen maastokäytävään. Voimajohtoreitti on yhtenevä ensimmäisen kolmen kilometrin matkalta, jonka jälkeen tarkastellaan kahta uuden maastokäytävän reittivaihtoehtoa, pohjoista ja eteläistä. Pohjoisen reittivaihtoehdon kokonaispituus on noin 45 kilometriä. Tästä uuteen maastokäytävään sijoittuu noin 27 kilometriä ja nykyisen voimajohdon rinnalle noin 18 kilometriä. Uuteen maastokäytävään sijoittuva johto-osuus on suunniteltu Alkkianvuoren ja Kuivasjärven pohjoispuolelta Iso Vakerinmäelle. Voimajohtoalueen leveys uudessa maastokäytävässä on noin 62 metriä. Iso Vakerinmäeltä etelään johtoreitti jatkuu nykyisten voimajohtojen itäpuolella Parkanoon saakka. Eteläisen reittivaihtoehdon pituus on noin 30 kilometriä, ja se sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään. Eteläinen reittivaihtoehto on suunniteltu Majajärven pohjoispuolitse ja Riuttasjärven eteläpuolitse Parkanoon. 

Parkanon ja Nokian välillä 400+110 kilovoltin voimajohto sijoittuu suurelta osin nykyisen voimajohdon rinnalle. Parkanon Poikkeusjärven ympäristössä tarkastellaan haastavan suunnittelutilanteen vuoksi kahta uuteen maastokäytävään sijoittuvaa reittiä, läntistä ja itäistä Poikkeusjärven vaihtoehtoa. Parkanon Poikkeusjärveltä Hämeenkyrön Oksilamminkulmalle uusi voimajohto sijoittuu tarvittaessa puolta vaihdellen nykyisen voimajohdon itä- tai länsipuolelle. Oksilamminkulmalla tarkastellaan nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittamisen lisäksi uuteen maastokäytävään sijoittuvaa vaihtoehtoista asutuksen kiertoa. Oksilamminkulman jälkeen voimajohtoreitti jatkuu uudessa maastokäytävässä asutuksen huomioimiseksi Ala-Pinsiössä noin 2,3 kilometriä. Alinenjärven ympäristössä tarkastellaan nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittamisen lisäksi kahta uuteen maastokäytävään sijoittuvaa reittivaihtoehtoa luonnonsuojelullisista syistä ja nykyisten voimajohtojen ympäristöön suunnitellun maanläjityksen 
takia. 

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.  

Natura-arvioinnit 

Voimajohtoreiteille tai niiden läheisyyteen enintään kilometrin etäisyydelle sijoittuu yhteensä neljätoista Natura-aluetta. Luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi laaditaan arviointiselostusvaiheessa kolmelle johtoreitille sijoittuvalle Natura-alueelle: 
• Kaakkurinjärvet, FI0333004, SAC/SPA 
• Pinsiön-Matalusjoki, FI0356004, SAC/SPA 
• Lapväärtinjokilaakso, FI0800111, SAC 

Natura-tarveharkinta on laadittu arviointiohjelmavaiheessa kahdeksalle Natura-alueelle, jotka sijoittuvat voimajohtoreittien läheisyyteen. Nämä alueet ovat: 
• Ahvenus, FI0336008, SAC 
• Kaidatvedet, FI0336005, SAC 
• Häädetkeidas, FI0336004, SAC 
• Rastiaisneva, FI0200156, SAC 
• Suomijärvi, FI0200029, SPA 
• Karvianjoen kosket, FI0200130, SAC 
• Lauhanvuori, FI0800001, SAC 
• Pyhävuori, FI0800077, SAC 

Alueista Karvianjoen kosket (FI0200130, SAC) sijoittuu voimajohtoreitille ja muut alueet voimajohtoreitin läheisyyteen. 

Arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 4.11.-5.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa sekä tällä sivulla (www.ymparisto.fi/kristiinankaupunkinokiavoimajohtoYVA ). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan hankkeen todennäköisen vaikutusalueen kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Arviointiohjelmasta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:  

• Kristiinankaupungin kaupungintalo, Aitakatu 1 ja Kristiinankaupungin kaupunginkirjasto, Kauppatori 1 
• Karijoen kunnanvirasto, Kristiinantie 3 ja Karijoen kirjasto, Kristiinantie 3 
• Isojoen kunnantalo, Teollisuustie 1 ja Isojoen kirjasto, Kristiinantie 17 A 
• Kankaanpään kaupungintalo, Kuninkaanlähteenkatu 12 ja Kankaanpään pääkirjasto, Kangasmoisionkatu 1 
• Karvian kunnantalo, Kylä-Karviantie 17 ja Karvian pääkirjasto, Tyyni Tuulion katu 10 
• Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37 ja Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57 
• Ikaalisten kaupungintalo, Vanha Tampereentie 9 ja Ikaalisten kaupunginkirjasto, Poppelikatu 10 B 
• Hämeenkyrön kunnantalo, Härkikuja 7 ja Hämeenkyrön kirjasto, Kyrönsarventie 16 
• Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14 ja Ylöjärven pääkirjasto, Koivumäentie 2 
• Nokian kaupungintalo, Harjukatu 23 ja Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6 
• Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere 
• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Alvar Aallon katu 8, Seinäjoki 
• Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, Turku 
• Satakunnan ELY-keskus, Yrjönkatu 20, Pori 

Mielipiteiden esittäminen  

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 5.12.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/1786/2022). Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä sivustolla. 

Yleisötilaisuus  

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä torstaina 17.11.2022 klo 17.30–19.30. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti ennen tilaisuutta ja sen aikana osoitteessa https://event.prospectumlive.com/yva-yleisotilaisuus-kristiinankaupunki-nokia/. Saman linkin kautta voi myös osallistua hankkeen esittelytilaisuuteen. Osallistumislinkki julkaistaan myös hankkeesta vastaavan verkkosivuilla http://www.fingrid.fi/kristiinankaupunki-nokia. 

 

 

Julkaistu 3.11.2022 klo 14.56, päivitetty 8.11.2022 klo 16.20

Julkaisija: