Kopsan kaivos ja Hituran rikastamon toiminnan muutokset, Haapajärvi ja Nivala

Hanke

Belvedere Mining Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman, joka koskee Kopsan kaivoshanketta sekä Hituran rikastamon toiminnan muutoshanketta. Belvedere Mining Oy:n tarkoituksena on louhia Haapajärven alueella sijaitsevan Kopsankankaan Au-Cu-esiintymästä malmia ja kuljettaa se rikastettavaksi Nivalassa sijaitsevan Hituran kaivoksen rikastamolle. Malmin ja sivukiven yhteenlaskettu louhintamäärä tulisi olemaan enimmillään noin 2,4 Mt vuodessa. Louhinnan kesto tämänhetkisen suunnitelman mukaan tulisi olemaan 8 vuotta. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan Kopsan kaivokselta louhittavan malmin käsittelyä, Kopsasta Tiitonrannantielle (7630) rakennettavan tien linjausta sekä rikastushiekan sijoitusta Hiturassa. Rikastamon toiminnan muutokselle ei esitetä vaihtoehtoja, vaan tarkastellaan laitteiston ja rikastusprosessin muutostöitä.

Vaihtoehdot

Toteuttamisvaihtoehtoina esitetään selvitettäväksi seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0: Koko hanke, johon luetaan Kopsan kaivoshanke ja Hituran rikastamon muutokset, jätetään toteuttamatta.

Malmin käsittelyvaihtoehdot:
MK1a:
Malmi lajitellaan Kopsassa, sivukivi ja marginaalimalmi sijoitetaan louhoksen pohjoispuolelle.
MK1b: Malmi lajitellaan Kopsassa, sivukivi läjitetään louhoksen pohjoispuolelle ja marginaalimalmi louhoksen eteläpuolelle.
MK2: Malmia ei lajitella ennen sen kuljettamista rikastukseen ja louhinnassa syntyvä sivukivi läjitetään louhoksen länsipuolelle.

Rikastushiekan sijoitusvaihtoehdot Hiturassa:
R1: Vähärikkisen rikastushiekan varastointi toteutetaan olemassa olevan altaan korotuksena. Runsasrikkiselle hiekalle rakennetaan oma, erillinen varastoallas.
R2: Vähärikkiselle ja runsasrikkiselle hiekalle rakennetaan omat, erilliset varastoaltaat.

Tieyhteysvaihtoehdot Kopsassa:
T1: Yhteys kaivokselle rakennetaan tieltä 7630 Leväniementietä pitkin.
T2: Yhteys kaivokselle rakennetaan tieltä 7630 kaivostietä pitkin.
T3: Yhteys kaivokselle rakennetaan tieltä 7630 Tammelantietä pitkin.

 

 

 

Julkaistu 28.1.2014 klo 15.10, päivitetty 17.11.2015 klo 10.56